Instrukcje i ich składnia

W tym podrozdziale opisano reguły składni oraz zasady dotyczące nazewnictwa zmiennych.

Reguły składniowe

Poniżej zestawiono ogólne zasady pisania programów w Pythonie:

Przepływ sterowania

Instrukcje uruchamiają się kolejno, jedna po drugiej, o ile nie zostaną użyte instrukcje sterujące (if, while, for, raise, wywołania itp.).

Bloki

Zagnieżdżony blok wyróżnia się poprzez wcięcie wszystkich jego instrukcji o tę samą liczbę spacji bądź tabulacji. Zagnieżdżony blok może także występować w tym samym wierszu co jego nagłówek instrukcji, za znakiem: w nagłówku, o ile składa się tylko z prostych (niezłożonych) instrukcji.

Obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą określony blok powinien wykorzystywać wszystkie tabulacje lub wszystkie ...

Get Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.