O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Instrukcje i ich składnia

W tym podrozdziale opisano reguły składni oraz zasady dotyczące nazewnictwa zmiennych.

Reguły składniowe

Poniżej zestawiono ogólne zasady pisania programów w Pythonie:

Przepływ sterowania

Instrukcje uruchamiają się kolejno, jedna po drugiej, o ile nie zostaną użyte instrukcje sterujące (if, while, for, raise, wywołania itp.).

Bloki

Zagnieżdżony blok wyróżnia się poprzez wcięcie wszystkich jego instrukcji o tę samą liczbę spacji bądź tabulacji. Zagnieżdżony blok może także występować w tym samym wierszu co jego nagłówek instrukcji, za znakiem: w nagłówku, o ile składa się tylko z prostych (niezłożonych) instrukcji.

Obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą określony blok powinien wykorzystywać wszystkie tabulacje lub wszystkie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required