Instrukcje

W kolejnych podrozdziałach zostaną opisane wszystkie instrukcje występujące w Pythonie. W każdym podrozdziale zamieszczono format składni instrukcji, a za nim szczegółowe informacje na temat jej wykorzystania. W przypadku instrukcji złożonych każde wystąpienie ciągu grupa wewnątrz formatu instrukcji oznacza jedną lub więcej innych instrukcji. Instrukcje te mogą tworzyć blok pod wierszem nagłówka. Dla grupy trzeba zastosować wcięcie pod nagłówkiem, jeśli zawiera inną instrukcję złożoną (if, while itp.). W przeciwnym razie może się znaleźć w tym samym wierszu co nagłówek instrukcji. Obie poniższe konstrukcje są prawidłowe:

if x < 42:
    print(x)
    while x: x = x − 1

if x < 42: print(x)

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje wspólne dla ...

Get Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.