O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przestrzenie nazw i reguły zasięgu

W tym podrozdziale zostaną omówione reguły wiązania i wyszukiwania nazw (patrz także „Format nazwy”, „Konwencje nazewnictwa” oraz „Wyrażenia atomowe i dynamiczne określanie typów”). We wszystkich przypadkach nazwy są tworzone przy pierwszym przypisaniu, ale w momencie odwoływania się do nich muszą już istnieć. Nazwy kwalifikowane są rozwiązywane inaczej niż niekwalifikowane.

Nazwy kwalifikowane — przestrzenie nazw obiektów

Nazwy kwalifikowane (X w nazwie obiekt.X) to tzw. atrybuty, które istnieją w przestrzeniach nazw obiektów. Instrukcje przypisania w niektórych zasięgach leksykalnych[4] inicjują przestrzenie nazw obiektów (moduły, klasy):

Przypisanie: obiekt.X = wartość

Tworzy bądź modyfikuje atrybut o nazwie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required