O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wbudowane atrybuty

Niektóre obiekty obsługują atrybuty specjalne predefiniowane przez Pythona. Poniżej przedstawiono częściową listę, ponieważ wiele typów zawiera własne, unikatowe atrybuty. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w dokumentacji Python Library Reference[5]:

X.__dict__

Słownik wykorzystywany do przechowywania zapisywalnych atrybutów obiektu X.

I.__class__

Obiekt klasy, na podstawie której wygenerowano egzemplarz I. W Pythonie w wersji 2.2 i późniejszych dotyczy to także typów obiektowych. Większość obiektów ma atrybut __class__ (np. [].__class__ == list == type([])).

C.__bases__

Krotka zawierająca nazwy klas bazowych klasy C, wymienionych w nagłówku instrukcji klasy C.

C.__mro__

Wyliczona ścieżka MRO w drzewie klasy C nowego stylu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required