Moduły utrwalania obiektów

Na system utrwalania obiektów standardowej biblioteki (pamięć masową obiektów Pythona) składają się trzy moduły:

dbm (anydbm w Pythonie 2.X)

Pliki bazujące na kluczach — wyłącznie tekstowe.

pickle (oraz cPickle w Pythonie 2.X)

Serializuje obiekty w pamięci na strumienie plikowe (ze strumieni plikowych).

Tabela 1-20. Sekwencje specjalne używane we wzorcach wyrażeń regularnych

Sekwencja

Opis

\numer

Odpowiada zawartości grupy o numerze numer (licząc od 1)

\A

Pasuje tylko na początku łańcucha znaków

\b

Pusty łańcuch znaków na granicy słów

\B

Pusty łańcuch znaków poza granicą słów

\d

Dowolna cyfra dziesiętna (podobnie jak [0–9])

\D

Dowolny znak oprócz cyfry dziesiętnej (podobnie jak [^0–9])

\s

Dowolny znak białej spacji (podobnie jak [ \t\n\r\f\v] ...

Get Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.