O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Moduły utrwalania obiektów

Na system utrwalania obiektów standardowej biblioteki (pamięć masową obiektów Pythona) składają się trzy moduły:

dbm (anydbm w Pythonie 2.X)

Pliki bazujące na kluczach — wyłącznie tekstowe.

pickle (oraz cPickle w Pythonie 2.X)

Serializuje obiekty w pamięci na strumienie plikowe (ze strumieni plikowych).

Tabela 1-20. Sekwencje specjalne używane we wzorcach wyrażeń regularnych

Sekwencja

Opis

\numer

Odpowiada zawartości grupy o numerze numer (licząc od 1)

\A

Pasuje tylko na początku łańcucha znaków

\b

Pusty łańcuch znaków na granicy słów

\B

Pusty łańcuch znaków poza granicą słów

\d

Dowolna cyfra dziesiętna (podobnie jak [0–9])

\D

Dowolny znak oprócz cyfry dziesiętnej (podobnie jak [^0–9])

\s

Dowolny znak białej spacji (podobnie jak [ \t\n\r\f\v] ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required