ROZDZIAŁ 10.

Klastry i kolejki zadań

Klaster jest powszechnie definiowany jako zbiór komputerów współpracujących ze sobą w celu rozwiązania typowego zadania. Na zewnątrz sieci klaster może wyglądać jak pojedynczy większy system.

W latach 90. popularne stało się wykorzystywanie do przetwarzania klastrowego klastra złożonego ze zwykłych komputerów PC w obrębie sieci ...

Get Python. Programuj szybko i wydajnie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.