Python

Book description

Python nie jest językiem idealnym, jednak przybywa programistów, którzy uważają go za bliski ideału. Wyróżnia się prostotą i wszechstronnością. Jest wdzięcznym narzędziem do badania danych i tworzenia systemów sztucznej inteligencji, uwielbiają go analitycy, ekonomiści i naukowcy. Może posłużyć do tworzenia stron WWW czy aplikacji specjalnego przeznaczenia. Python należy do najbardziej spójnych i czytelnych języków programowania. Jest przykładem całkiem udanego kompromisu pomiędzy prostotą, łatwością przyswajania i wyjątkową skutecznością. Z pewnością warto się go nauczyć, jednak od początku dobrze jest wpoić sobie nawyki pisania kodu nowoczesnego, wysokiej jakości, zgodnego z dobrą praktyką.

Table of contents

 1. Wstęp
  1. Dla kogo jest ta książka?
  2. Streszczenie
  3. Wersje Pythona
  4. Konwencje typograficzne
  5. Przykłady kodów
  6. Podziękowania
 2. Część I. Podstawy Pythona
 3. Rozdział 1. Przedsmak Pythona
  1. Zagadki
  2. Kilka małych programów
  3. Większy program
  4. Python w praktyce
  5. Python i inne języki
  6. Dlaczego właśnie Python?
  7. Kiedy nie używać Pythona?
  8. Wersje Pythona 2 i 3
  9. Instalacja Pythona
  10. Uruchomienie Pythona
   1. Interaktywny interpreter
   2. Skrypty
   3. Co dalej?
  11. Twoja chwila zen
  12. Już wkrótce
  13. Do zrobienia
 4. Rozdział 2. Dane — typy, wartości, zmienne i nazwy
  1. Dane w Pythonie to obiekty
  2. Typy danych
  3. Mutowalność
  4. Wartości
  5. Zmienne
  6. Przypisania
  7. Zmienne to nazwy, a nie miejsca w pamięci
  8. Przypisania wielokrotne
  9. Ponowne przypisania
  10. Kopiowanie
  11. Nadawaj zmiennym właściwe nazwy
  12. Już wkrótce
  13. Do zrobienia
 5. Rozdział 3. Liczby
  1. Typ logiczny
  2. Typ całkowity
   1. Literały
   2. Działania
   3. Zmienne
   4. Kolejność działań
   5. Podstawa systemu liczbowego
   6. Konwersja typów
   7. Jak duża może być liczba całkowita?
  3. Typ zmiennoprzecinkowy
  4. Funkcje matematyczne
  5. Już wkrótce
  6. Do zrobienia
 6. Rozdział 4. Podejmowanie decyzji, czyli instrukcja if
  1. Komentowanie za pomocą znaku #
  2. Kontynuacja wiersza za pomocą znaku \
  3. Sprawdzanie za pomocą instrukcji if, elif i else
  4. Co oznacza True?
  5. Wielokrotne sprawdzanie za pomocą operatora in
  6. Nowość: operator walrus
  7. Już wkrótce
  8. Do zrobienia
 7. Rozdział 5. Ciągi znaków
  1. Tworzenie ciągu znaków za pomocą cudzysłowów i apostrofów
  2. Tworzenie ciągu za pomocą funkcji str()
  3. Ucieczka ze znakiem \
  4. Łączenie ciągów za pomocą znaku +
  5. Powielanie ciągu za pomocą znaku *
  6. Wyodrębnianie znaku za pomocą nawiasów []
  7. Wyodrębnianie fragmentu ciągu za pomocą wycinka
  8. Określanie długości ciągu za pomocą funkcji len()
  9. Dzielenie ciągu za pomocą funkcji split()
  10. Łączenie ciągów za pomocą funkcji join()
  11. Zastępowanie fragmentów ciągu za pomocą funkcji replace()
  12. Przycinanie ciągu za pomocą funkcji strip()
  13. Przeszukiwanie i wybieranie ciągów znaków
  14. Wielkości liter
  15. Wyrównywanie ciągu znaków
  16. Formatowanie ciągów znaków
   1. Formatowanie w starym stylu za pomocą znaku %
   2. Formatowanie w starym stylu za pomocą znaków {} i funkcji format()
   3. Najnowszy styl formatowania: f-ciągi
  17. Więcej o ciągach
  18. Już wkrótce
  19. Do zrobienia
 8. Rozdział 6. Pętle while i for
  1. Powtarzanie operacji za pomocą instrukcji while
   1. Przerywanie pętli za pomocą instrukcji break
   2. Powrót na początek pętli za pomocą instrukcji continue
   3. Sprawdzanie przerwania pętli za pomocą instrukcji else
  2. Iterowanie za pomocą instrukcji for i in
   1. Przerywanie pętli za pomocą instrukcji break
   2. Powrót na początek pętli za pomocą instrukcji continue
   3. Sprawdzanie przerwania pętli za pomocą instrukcji else
   4. Generowanie sekwencji liczb za pomocą funkcji range()
  3. Inne iteratory
  4. Już wkrótce
  5. Do zrobienia
 9. Rozdział 7. Krotki i listy
  1. Krotki
   1. Tworzenie krotek za pomocą przecinków i nawiasów
   2. Tworzenie krotek za pomocą funkcji tuple()
   3. Łączenie krotek za pomocą znaku dodawania
   4. Powielanie elementów krotki za pomocą znaku mnożenia
   5. Porównywanie krotek
   6. Iterowanie krotek za pomocą instrukcji for i in
   7. Modyfikowanie krotek
  2. Listy
   1. Tworzenie list za pomocą nawiasów kwadratowych
   2. Tworzenie i przekształcanie list za pomocą funkcji list()
   3. Tworzenie list z ciągów za pomocą funkcji split()
   4. Odczytywanie elementu listy za pomocą nawiasów kwadratowych i indeksu
   5. Wyodrębnianie elementów listy za pomocą wycinków
   6. Dołączanie elementu do listy za pomocą funkcji append()
   7. Wstawianie elementu wewnątrz listy za pomocą funkcji insert()
   8. Powielanie elementów listy za pomocą znaku mnożenia
   9. Łączenie list za pomocą funkcji extend() i znaku dodawania
   10. Modyfikowanie elementu listy za pomocą nawiasów kwadratowych i indeksu
   11. Modyfikowanie elementów listy za pomocą wycinka
   12. Usuwanie elementu listy za pomocą instrukcji del i indeksu
   13. Usuwanie elementu o zadanej wartości za pomocą funkcji remove()
   14. Odczytywanie i usuwanie elementu listy za pomocą funkcji pop()
   15. Usuwanie wszystkich elementów listy za pomocą funkcji clear()
   16. Wyszukiwanie elementu o zadanej wartości za pomocą funkcji index()
   17. Sprawdzanie zawartości listy za pomocą instrukcji in
   18. Zliczanie wystąpień wartości za pomocą funkcji count()
   19. Przekształcenie listy w ciąg znaków za pomocą funkcji join()
   20. Zmienianie kolejności elementów za pomocą funkcji sort() i sorted()
   21. Sprawdzanie długości listy za pomocą funkcji len()
   22. Przypisywanie listy zmiennej za pomocą znaku równości
   23. Kopiowanie listy za pomocą funkcji copy() i list() oraz wycinka
   24. Kopiowanie zawartości listy za pomocą funkcji deepcopy()
   25. Porównywanie list
   26. Iterowanie listy za pomocą instrukcji for i in
   27. Iterowanie kilku list za pomocą funkcji zip()
   28. Tworzenie listy za pomocą wyrażenia listowego
   29. Listy list
  3. Krotki a listy
  4. Nie ma wyrażeń krotkowych
  5. Już wkrótce
  6. Do zrobienia
 10. Rozdział 8. Słowniki i zbiory
  1. Słowniki
   1. Tworzenie słownika za pomocą nawiasów klamrowych
   2. Tworzenie słownika za pomocą funkcji dict()
   3. Przekształcanie struktury w słownik za pomocą funkcji dict()
   4. Dodawanie i zmienianie elementów słownika za pomocą nawiasów kwadratowych i klucza
   5. Odczytywanie wartości za pomocą nawiasów kwadratowych i klucza oraz funkcji get()
   6. Odczytywanie wszystkich kluczy za pomocą funkcji keys()
   7. Odczytywanie wszystkich wartości za pomocą funkcji values()
   8. Odczytywanie wszystkich par klucz-wartość za pomocą funkcji items()
   9. Odczytywanie długości słownika za pomocą funkcji len()
   10. Łączenie słowników za pomocą nawiasów klamrowych i znaków mnożenia
   11. Łączenie słowników za pomocą funkcji update()
   12. Usuwanie elementu słownika za pomocą instrukcji del i klucza
   13. Odczytywanie i usuwanie elementu słownika za pomocą funkcji pop()
   14. Usuwanie wszystkich elementów słownika za pomocą funkcji clear()
   15. Sprawdzanie dostępności klucza za pomocą instrukcji in
   16. Przypisywanie wartości za pomocą znaku równości
   17. Kopiowanie słownika za pomocą funkcji copy()
   18. Kopiowanie zawartości słownika za pomocą funkcji deepcopy()
   19. Porównywanie słowników
   20. Iterowanie elementów słownika za pomocą instrukcji for i in
   21. Wyrażenia słownikowe
  2. Zbiory
   1. Tworzenie zbioru za pomocą funkcji set()
   2. Przekształcanie struktury w zbiór za pomocą funkcji set()
   3. Odczytywanie długości zbioru za pomocą funkcji len()
   4. Dodawanie elementów do zbioru za pomocą funkcji add()
   5. Usuwanie elementów zbioru za pomocą funkcji remove()
   6. Iterowanie zbioru za pomocą instrukcji for i in
   7. Sprawdzanie dostępności elementu za pomocą instrukcji in
   8. Kombinacje wartości i operatory
   9. Wyrażenia zbiorowe
   10. Tworzenie niemutowalnych zbiorów za pomocą funkcji frozenset()
  3. Poznane struktury danych
  4. Tworzenie większych struktur
  5. Już wkrótce
  6. Do zrobienia
 11. Rozdział 9. Funkcje
  1. Definiowanie funkcji za pomocą instrukcji def
  2. Wywołanie funkcji z nawiasami
  3. Argumenty i parametry
   1. Wartość None jest przydatna
   2. Argumenty pozycyjne
   3. Argumenty nazwane
   4. Domyślne wartości parametrów
   5. Rozbijanie/zbieranie argumentów pozycyjnych za pomocą znaku *
   6. Rozbijanie/zbieranie argumentów nazwanych za pomocą znaków **
   7. Stosowanie wyłącznie argumentów nazwanych
   8. Argumenty mutowalne i niemutowalne
  4. Komentarze dokumentacyjne
  5. Funkcje jako typy pierwszoklasowe
  6. Funkcje wewnętrzne
   1. Domknięcia
  7. Funkcje anonimowe: wyrażenia lambda
  8. Generatory
   1. Funkcje generatorowe
   2. Wyrażenia generatorowe
  9. Dekoratory
  10. Przestrzenie nazw i zakresy widoczności
  11. Podwójne znaki podkreślenia w nazwach
  12. Rekurencja
  13. Funkcje asynchroniczne
  14. Wyjątki
   1. Obsługiwanie wyjątków za pomocą instrukcji try i except
   2. Definiowanie własnych wyjątków
  15. Już wkrótce
  16. Do zrobienia
 12. Rozdział 10. Obiekty i klasy
  1. Czym jest obiekt?
  2. Proste obiekty
   1. Definiowanie klasy
   2. Atrybuty
   3. Metody
   4. Inicjacja obiektu
  3. Dziedziczenie klas
   1. Dziedziczenie klasy nadrzędnej
   2. Nadpisywanie metod
   3. Dodawanie metod
   4. Odwołanie do klasy nadrzędnej za pomocą metody super()
   5. Dziedziczenie wielu klas
   6. Domieszki
  4. Argument self
  5. Dostęp do atrybutów
   1. Dostęp bezpośredni
   2. Gettery i settery
   3. Dostęp do atrybutów za pośrednictwem właściwości
   4. Właściwości zwracające wyliczane wartości
   5. Prywatność dzięki modyfikacji nazwy
   6. Atrybuty klas i obiektów
  6. Rodzaje metod
   1. Metody instancji
   2. Metody klasy
   3. Metody statyczne
  7. Kacze typowanie
  8. Magiczne metody
  9. Agregowanie i komponowanie klas
  10. Kiedy stosować obiekty, a kiedy inne struktury
  11. Nazwane krotki
  12. Klasy danych
  13. Pakiet attrs
  14. Już wkrótce
  15. Do zrobienia
 13. Rozdział 11. Moduły, pakiety i inne rzeczy
  1. Moduły i instrukcja import
   1. Importowanie modułu
   2. Importowanie modułu z przemianowaniem
   3. Importowanie tylko tego, co jest potrzebne
  2. Pakiety
   1. Ścieżka wyszukiwania modułów
   2. Importowanie względne i bezwzględne
   3. Przestrzenie pakietów
   4. Moduły a obiekty
  3. Przydatne rzeczy w standardowej bibliotece Pythona
   1. Obsługa brakujących kluczy za pomocą funkcji setdefault() i defaultdict()
   2. Zliczanie elementów za pomocą klasy Counter
   3. Porządkowanie elementów według klucza za pomocą klasy OrderedDict
   4. Stos + kolejka == deque
   5. Iterowanie struktur danych za pomocą modułu itertools
   6. Czytelne wyświetlanie za pomocą funkcji pprint()
   7. Wartości losowe
  4. Więcej narzędzi: zewnętrzny kod
  5. Już wkrótce
  6. Do zrobienia
 14. Część II. Python w praktyce
 15. Rozdział 12. Żonglowanie danymi
  1. Dane tekstowe — kodowanie Unicode
   1. Kodowanie Unicode w Pythonie 3
   2. Schemat UTF-8
   3. Kodowanie znaków
   4. Dekodowanie znaków
   5. Kody HTML
   6. Normalizowanie znaków
   7. Dodatkowe informacje
  2. Dane tekstowe — wyrażenia regularne
   1. Wyszukiwanie dokładnego początkowego dopasowania za pomocą funkcji match()
   2. Wyszukiwanie pierwszego dopasowania za pomocą funkcji search()
   3. Wyszukiwanie wszystkich dopasowań za pomocą funkcji findall()
   4. Dzielenie ciągu według dopasowań za pomocą funkcji split()
   5. Zastępowanie dopasowań za pomocą funkcji sub()
   6. Wzorce: znaki specjalne
   7. Wzorce: specyfikatory
   8. Wzorce: określanie formatu wyniku funkcji
  3. Dane binarne
   1. Struktury bytes i bytearray
   2. Konwertowanie danych binarnych za pomocą modułu struct
   3. Inne narzędzia do przetwarzania danych binarnych
   4. Konwertowanie bajtów i ciągów znaków za pomocą modułu binascii
   5. Operatory bitowe
  4. Już wkrótce
  5. Do zrobienia
 16. Rozdział 13. Data i czas
  1. Rok przestępny
  2. Moduł datetime
  3. Moduł time
  4. Odczytywanie i wyświetlanie daty i czasu
  5. Wszystkie przekształcenia
  6. Alternatywne moduły
  7. Już wkrótce
  8. Do zrobienia
 17. Rozdział 14. Pliki i katalogi
  1. Zapisywanie i odczytywanie plików
   1. Tworzenie i otwieranie plików za pomocą funkcji open()
   2. Zapisywanie danych tekstowych za pomocą instrukcji print()
   3. Zapisywanie danych tekstowych za pomocą instrukcji write()
   4. Odczytywanie pliku tekstowego za pomocą funkcji read(), readline() i readlines()
   5. Zapisywanie danych binarnych za pomocą funkcji write()
   6. Odczytywanie danych binarnych za pomocą funkcji read()
   7. Automatyczne zamykanie pliku za pomocą instrukcji with
   8. Przesuwanie wskaźnika za pomocą funkcji seek()
  2. Mapowanie pamięci
  3. Operacje na plikach
   1. Sprawdzanie dostępności pliku za pomocą funkcji exists()
   2. Sprawdzanie rodzaju elementu za pomocą funkcji isfile()
   3. Kopiowanie pliku za pomocą funkcji copy()
   4. Zmienianie nazwy pliku za pomocą funkcji rename()
   5. Tworzenie odnośników za pomocą funkcji link() i symlink()
   6. Zmienianie uprawnień do pliku za pomocą funkcji chmod()
   7. Zmienianie właściciela pliku za pomocą funkcji chown()
   8. Usuwanie pliku za pomocą funkcji remove()
  4. Operacje na katalogach
   1. Tworzenie katalogu za pomocą funkcji mkdir()
   2. Usuwanie katalogu za pomocą funkcji rmdir()
   3. Odczytywanie zawartości katalogu za pomocą funkcji listdir()
   4. Zmienianie katalogu za pomocą funkcji chdir()
   5. Wyszukiwanie plików i katalogów za pomocą funkcji glob()
  5. Nazwy ścieżek
   1. Uzyskiwanie ścieżki za pomocą funkcji abspath()
   2. Uzyskiwanie ścieżki na podstawie symbolicznego odnośnika za pomocą funkcji realpath()
   3. Tworzenie ścieżki za pomocą funkcji os.path.join()
   4. Moduł pathlib
  6. Klasy BytesIO i StringIO
  7. Już wkrótce
  8. Do zrobienia
 18. Rozdział 15. Dane w czasie, czyli procesy i współbieżność
  1. Programy i procesy
   1. Tworzenie procesu za pomocą modułu subprocess
   2. Tworzenie procesu za pomocą modułu multiprocessing
   3. Przerywanie procesu za pomocą funkcji terminate()
   4. Uzyskiwanie informacji systemowych za pomocą modułu os
   5. Uzyskiwanie informacji o procesie za pomocą pakietu psutil
  2. Automatyzacja poleceń
   1. Pakiet invoke
   2. Inne przydatne pakiety
  3. Współbieżność
   1. Kolejki
   2. Procesy
   3. Wątki
   4. Moduł concurrent.futures
   5. Zielone wątki i biblioteka gevent
   6. Moduł twisted
   7. Biblioteka asyncio
   8. Biblioteka Redis
   9. Nie tylko kolejki
  4. Już wkrótce
  5. Do zrobienia
 19. Rozdział 16. Dane w pudełku, czyli trwałe zapisywanie
  1. Płaskie pliki tekstowe
  2. Dopełniane pliki tekstowe
  3. Tabelaryczne pliki tekstowe
   1. Format CSV
   2. Format XML
   3. Dane XML i bezpieczeństwo systemu
   4. Format HTML
   5. Format JSON
   6. Format YAML
   7. Moduł tablib
   8. Biblioteka Pandas
   9. Pliki konfiguracyjne
  4. Pliki binarne
   1. Dopełniane pliki binarne i mapowanie pamięci
   2. Arkusze kalkulacyjne
   3. Format HDF5
   4. Format TileDB
  5. Relacyjne bazy danych
   1. Język SQL
   2. Interfejs DB-API
   3. Baza SQLite
   4. Baza MySQL
   5. Baza PostgreSQL
   6. Biblioteka SQLAlchemy
    1. Poziom silnika bazy danych
    2. Poziom języka SQL Expression Language
    3. Poziom ORM
   7. Inne pakiety do obsługi baz danych
  6. Bazy danych NoSQL
   1. Rodzina formatów dbm
   2. Baza Memcached
   3. Baza Redis
    1. Ciągi
    2. Listy
    3. Tablice mieszające
    4. Zbiory
    5. Zbiory sortowane
    6. Pamięć podręczna i wygaszanie danych
   4. Bazy dokumentowe
   5. Bazy danych czasowych
   6. Bazy grafowe
   7. Inne bazy NoSQL
  7. Bazy pełnotekstowe
  8. Już wkrótce
  9. Do zrobienia
 20. Rozdział 17. Dane w przestrzeni, czyli sieć
  1. Protokoły sieciowe
   1. Gniazda sieciowe
   2. Narzędzie Scapy
   3. Narzędzie Netcat
  2. Zasady komunikacji sieciowej
  3. Zasada „zapytanie-odpowiedź”
   1. Biblioteka ZeroMQ
   2. Inne narzędzia do przesyłania komunikatów
  4. Zasada „publikuj-subskrybuj”
   1. Serwer Redis
   2. Biblioteka ZeroMQ
   3. Inne narzędzia typu „publikuj-subskrybuj”
  5. Usługi internetowe
   1. Usługa DNS
   2. Moduły do obsługi poczty e-mail
   3. Inne protokoły
  6. Usługi WWW i interfejsy API
  7. Serializacja danych
   1. Moduł pickle
   2. Inne formaty serializacyjne
  8. Protokół RPC
   1. Protokół XML-RPC
   2. Protokół JSON-RPC
   3. Biblioteka MessagePack RPC
   4. Biblioteka zerorpc
   5. Biblioteka gRPC
   6. Biblioteka Twirp
  9. Narzędzia do zdalnego zarządzania
  10. Big Fat Data
   1. Hadoop
   2. Spark
   3. Disco
   4. Dask
  11. Chmury
   1. Amazon Web Services
   2. Google Cloud
   3. Microsoft Azure
   4. OpenStack
  12. Docker
   1. Kubernetes
  13. Już wkrótce
  14. Do zrobienia
 21. Rozdział 18. Sieć WWW
  1. Klienci internetowi
   1. Testowanie strony za pomocą programu telnet
   2. Testowanie strony za pomocą programu curl
   3. Testowanie strony za pomocą programu httpie
   4. Testowanie strony za pomocą programu httpbin
   5. Standardowe biblioteki WWW w Pythonie
   6. Nie tylko standardowa biblioteka: moduł requests
  2. Serwery WWW
   1. Najprostszy serwer WWW
   2. Interfejs WSGI
   3. Interfejs ASGI
   4. Serwer Apache
   5. Serwer NGINX
   6. Inne serwery WWW dla języka Python
  3. Platformy dla serwerów WWW
   1. Platforma Bottle
   2. Platforma Flask
   3. Platforma Django
   4. Inne platformy
  4. Platformy bazodanowe
  5. Usługi WWW i automatyzacja
   1. Moduł webbrowser
   2. Moduł webview
  6. Interfejsy API i REST
  7. Automatyczne wyszukiwanie danych
   1. Scrapy
   2. BeautifulSoup
   3. Moduł requests-html
  8. Obejrzyjmy film
  9. Już wkrótce
  10. Do zrobienia
 22. Rozdział 19. Stań się pythonistą
  1. O programowaniu
  2. Skąd wziąć kod?
  3. Instalowanie pakietów
   1. Program pip
   2. Program virtualenv
   3. Program pipenv
   4. Menedżer pakietów
   5. Instalacja plików źródłowych
  4. Środowiska IDE
   1. IDLE
   2. PyCharm
   3. IPython
   4. Jupyter Notebook
   5. JupyterLab
  5. Nazwy i dokumentacja
  6. Wskazówki typów
  7. Testy
   1. Programy pylint, pyflakes, flake8 i pep8
   2. Pakiet unittest
   3. Pakiet doctest
   4. Pakiet nose
   5. Inne platformy testujące
   6. Ciągła integracja
  8. Diagnostyka kodu
   1. Funkcja print()
   2. Dekoratory
   3. Moduł pdb
   4. Funkcja breakpoint()
  9. Rejestrowanie komunikatów o błędach
  10. Optymalizacja kodu
   1. Pomiary czasu
   2. Algorytmy i struktury danych
   3. Cython, NumPy i rozszerzenia C
   4. PyPy
   5. Numba
  11. Kontrola wersji kodu
   1. Mercurial
   2. Git
  12. Rozpowszechnianie programów
  13. Dowiedz się więcej
   1. Książki
   2. Strony internetowe
   3. Grupy
   4. Konferencje
   5. Praca
  14. Już wkrótce
  15. Do zrobienia
 23. Rozdział 20. Python w sztuce
  1. Grafika dwuwymiarowa
   1. Standardowa biblioteka
   2. Biblioteki PIL i Pillow
   3. ImageMagick
  2. Grafika trójwymiarowa
  3. Animacja trójwymiarowa
  4. Graficzne interfejsy użytkownika
  5. Wykresy i wizualizacja danych
   1. Matplotlib
   2. Seaborn
   3. Bokeh
  6. Gry
  7. Dźwięk i muzyka
  8. Już wkrótce
  9. Do zrobienia
 24. Rozdział 21. Python w biznesie
  1. Pakiety biurowe
  2. Operacje biznesowe
  3. Przetwarzanie danych biznesowych
   1. Wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie danych
   2. Weryfikacja poprawności danych
   3. Dodatkowe źródła informacji
  4. Otwarte pakiety biznesowe
  5. Python i finanse
  6. Bezpieczeństwo danych finansowych
  7. Mapy
   1. Formaty danych
   2. Wyświetlanie map w formacie shapefile
   3. Geopandas
   4. Inne pakiety kartograficzne
   5. Aplikacje i dane
  8. Już wkrótce
  9. Do zrobienia
 25. Rozdział 22. Python w nauce
  1. Matematyka i statystyka w standardowej bibliotece
   1. Funkcje matematyczne
   2. Liczby zespolone
   3. Precyzja obliczeń i moduł decimal
   4. Działania na ułamkach zwykłych
   5. Klasa array, czyli spakowana sekwencja wartości
   6. Prosta statystyka w module statistics
   7. Mnożenie macierzy
  2. Naukowy Python
  3. Pakiet NumPy
   1. Tworzenie tablicy za pomocą funkcji array()
   2. Tworzenie tablicy za pomocą funkcji arange()
   3. Tworzenie tablicy za pomocą funkcji zeros(), ones() i random()
   4. Zmienianie kształtu tablicy za pomocą metody reshape()
   5. Odwoływanie się do elementów tablicy za pomocą nawiasów []
   6. Działania na tablicach
   7. Algebra liniowa
  4. Biblioteka SciPy
  5. Biblioteka SciKit
  6. Biblioteka Pandas
  7. Python w różnych dziedzinach nauki
  8. Już wkrótce
  9. Do zrobienia
 26. Dodatek A. Sprzęt i oprogramowanie dla początkującego programisty
  1. Sprzęt
   1. Komputer jaskiniowca
   2. Elektryczność
   3. Wynalazki
   4. Idealny komputer
   5. Procesor
   6. Pamięć
   7. Dysk
   8. Urządzenia wejściowe
   9. Urządzenia wyjściowe
   10. Względne czasy dostępu do danych
  2. Oprogramowanie
   1. Na początku był bit
   2. Język maszynowy
   3. Asembler
   4. Języki wyższego poziomu
   5. Systemy operacyjne
   6. Maszyny wirtualne
   7. Kontenery
   8. Sieci i rozproszone przetwarzanie danych
   9. Chmura
   10. Kubernetes
 27. Dodatek B. Instalacja Pythona 3
  1. Sprawdzenie wersji
  2. Instalacja standardowej dystrybucji Pythona
   1. System macOS
   2. System Windows
   3. Systemy Linux i Unix
  3. Instalacja menedżera pakietów pip
  4. Instalacja programu virtualenv
  5. Inne rozwiązania pakujące
  6. Instalacja platformy Anaconda
   1. Instalacja menedżera pakietów conda
 28. Dodatek C. Coś z zupełnie innej beczki: asynchroniczność
  1. Koprocedury i pętle zdarzeń
  2. Alternatywy dla pakietu asyncio
  3. Asynchroniczność a…
  4. Asynchroniczne platformy i serwery
 29. Dodatek D. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1. Przedsmak Pythona
  2. Rozdział 2. Dane: typy, wartości, zmienne i nazwy
  3. Rozdział 3. Liczby
  4. Rozdział 4. Podejmowanie decyzji, czyli instrukcja if
  5. Rozdział 5. Ciągi znaków
  6. Rozdział 6. Pętle while i for
  7. Rozdział 7. Krotki i listy
  8. Rozdział 8. Słowniki i zbiory
  9. Rozdział 9. Funkcje
  10. Rozdział 10. Obiekty i klasy
  11. Rozdział 11. Moduły, pakiety i inne rzeczy
  12. Rozdział 12. Żonglowanie danymi
  13. Rozdział 13. Data i czas
  14. Rozdział 14. Pliki i katalogi
  15. Rozdział 15. Dane w czasie, czyli procesy i współbieżność
  16. Rozdział 16. Dane w pudełku, czyli trwałe zapisywanie
  17. Rozdział 17. Dane w przestrzeni, czyli sieć
  18. Rozdział 18. Sieć WWW
  19. Rozdział 19. Stań się pythonistą
  20. Rozdział 20. Python w sztuce
  21. Rozdział 21. Python w biznesie
  22. Rozdział 22. Python w nauce
 30. Dodatek E. Ściągawka
  1. Priorytety operatorów
  2. Metody tekstowe
   1. Zmiana wielkości liter
   2. Wyszukiwanie ciągów
   3. Modyfikowanie
   4. Formatowanie
   5. Sprawdzanie ciągu
   6. Atrybuty modułu string
   7. Epilog
  3. O autorze
  4. Kolofon

Product information

 • Title: Python
 • Author(s): Bill Lubanovic
 • Release date: November 2020
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9788328368422