Action Controller

Action Controller (kontroler akcji), zwany po prostu kontrolerem, jest punktem wejścia dla żądania WWW. Składa się z jednej lub większej liczby akcji wykonywanych na żądanie, a następnie albo generuje szablon, albo przekierowuje żądanie do kolejnej akcji. Akcja (ang. action) definiowana jest jako metoda publiczna kontrolera, która automatycznie będzie udostępniona serwerowi WWW za pomocą tras Rails. Więcej informacji na temat Action Controller można znaleźć pod adresem http://api.rubyonrails.org/classes/ActionController/Base.html.

Poniżej znajduje się mój kontroler MainController z aplikacji o nazwie ClearPlay Movie List przeznaczonej dla telefonu iPhone (http://clearplaymovies.mobi):

class MainController < ApplicationController ...

Get Rails. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.