Rozdział 15. Usługi typu XML-RPC

W tym rozdziale zajmiemy się budowaniem usługi XML-RPC za pomocą Rails, przy użyciu biblioteki ActionWebService. Wzorem poprzednich rozdziałów nie ograniczymy się jedynie do samego scenariusza prowadzącego do utworzenia kodu usługi; bazując na treści Rozdział 11. i Rozdział 12., pokażemy nie tylko to, jak zorganizować komunikowanie się aplikacji Rails pomiędzy sobą (bo to w gruncie rzeczy nic nadzwyczajnego), lecz także jak budować infrastrukturę usługi w sposób zapewniający jej cechy aplikacji enterprise. Osiągnięcie tego celu wymaga właściwego odseparowania od siebie dwóch abstrakcji: modelu fizycznego, utożsamianego de facto ze schematem fizycznej bazy danych, oraz modelu logicznego. Zanim jednak zajmiemy się ...

Get Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.