Rozdział 7. REST, zasoby oraz usługi Web

W informatyce są tylko dwie trudne rzeczy — unieważnianie bufora i nazewnictwo.

Phil Karlton

Zasady tworzenia architektury REST, czyli Representational State Transfer, przebojem zdobyły świat Rails. Zasady będące podstawą REST zostały po raz pierwszy opisane w dysertacji doktorskiej Roya Fieldinga w roku 2000. Jednak pomysły te zaczęły zdobywać popularność wśród programistów Rails od momentu prezentacji Davida Heinemeiera Hanssona, przedstawionej w roku 2006, oraz od momentu przyjęcia zasad REST w Rails 1.2. Projektowanie wykorzystujące REST jest nowym sposobem myślenia na temat architektury sieciowej, bazującym na obserwacji sposobu działania sieci WWW.

Czym jest REST?

Mówiąc najkrócej, REST jest zunifikowaną ...

Get Rails. Zaawansowane programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.