Rozdział 2. Praca z React Native

W tym rozdziale omówimy most między systemem operacyjnym a React Native i zajrzymy pod maskę frameworka. Następnie przyjrzymy się różnicom między komponentami React Native a ich internetowymi odpowiednikami. Poznasz też zagadnienia potrzebne do tworzenia i definiowania stylów dla komponentów mobilnych.

Obraz2783.PNG

Jeśli chciałbyś zagłębić się w proces programowania i zobaczyć React Native w akcji, możesz przejść do następnego rozdziału!

Jak działa React Native?

Pomysł pisania aplikacji mobilnych w JavaScripcie wygląda nieco dziwnie. Jak to możliwe, że React może być wykorzystany do programowania na platformy mobilne? ...

Get React Native now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.