Rozdział 6. API systemowe

Tworząc aplikacje mobilne, oczywiście będziesz chciał skorzystać z możliwości systemowych API danej platformy. React Native ułatwia korzystanie z takich funkcjonalności jak rolka aparatu, lokalizacja czy pamięć trwała. Te zasoby dostępne są w React Native poprzez odpowiednie moduły, które zapewniają łatwy w użyciu interfejs w języku JavaScript.

React Native nie obsługuje domyślnie wszystkich funkcjonalności platformy docelowej, niektóre z nich będą wymagały napisania własnych modułów lub wykorzystania modułów napisanych przez innych użytkowników. Omówimy to zagadnienie w kolejnym rozdziale. Aby sprawdzić, które funkcjonalności są dostępne, najlepiej skorzystać z dokumentacji (https://facebook.github.io/react-native/ ...

Get React Native now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.