Rozdział 2. Życie komponentu

Wiesz już, jak używać gotowych komponentów DOM, dlatego możesz się zabrać za tworzenie własnych.

Absolutne minimum

API służące do utworzenia nowego komponentu wygląda następująco:

var MyComponent = React.createClass({
   /* specyfikacje */
});

Napis „specyfikacje” reprezentuje obiekt JavaScriptu, który zawiera jedną wymaganą metodę o nazwie render() oraz kilka opcjonalnych metod i właściwości. Najprostszy możliwy przykład wygląda tak:

var Component = React.createClass({
   render: function() {
      return React.DOM.span(null, "Jestem zupełnie niestandardowy");
   }
});

Jak widać, jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, jest zaimplementowanie metody render(). Ta metoda musi zwracać komponent Reacta, dlatego w powyższym ...

Get React w działaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.