O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Style CSS w responsywnych stronach

Kod HTML nadaje strukturę całej treści Twojej strony WWW, natomiast kod CSS instruuje przeglądarkę, jak treść ma być przedstawiona.

Ten rozdział, podobnie jak poprzedni, będzie dla doświadczonych programistów stanowił przypomnienie wiadomości. Opisuje on jednak bardziej szczegółowo, w porównaniu z HTML, podstawową koncepcję języka CSS, z tego prostego powodu, że CSS jest kodem decydującym o responsywności strony. Dogłębne zrozumienie budowy responsywnej strony jest niemożliwe bez poznania takich pojęć jak „kaskada stylów” i „model pudełkowy”.

Najpierw dowiesz się, na czym polega wersjonowanie języka CSS i w jaki sposób stosować prefiksy w celu prawidłowego zinterpretowania nowych właściwości stylów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required