Rozdział 4. Relacje w Active Record

Wiemy już, w jaki sposób Active Record obsługuje model wspierany przez jedną tabelę. Pisaliśmy bardzo mało wierszy kodu i niemal bez wysiłku otrzymywaliśmy świetne wyniki. Jednak aplikacja Photo Share będzie wymagała wielu różnych tabel, które muszą ze sobą współpracować. W tym rozdziale pokażemy, w jaki sposób obsługiwać relacje. Active Record korzysta z zalet języka Ruby i jego konwencji nazewniczych w celu uproszczenia pracy z powiązanymi tabelami poprzez powiązane modele.

W Rozdział 3. przedstawiliśmy podstawy języka Active Record obsługującego relacje i kontrole poprawności. Dodanie do klasy makra validates_presence_of :filename powoduje dodanie całego kodu, jaki jest potrzebny, aby nasza klasa wspierała ...

Get Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.