13.6. Wykorzystywanie baz danych Berkeley DB

Problem

Potrzebna jest prosta i szybka baza danych, która do swego działania nie wymaga serwera.

Rozwiązanie

Standardowa biblioteka języka Ruby — dbm — umożliwia zapisywanie bazy danych w zbiorze samodzielnych plików binarnych. Nie jest to baza danych SQL, ale raczej efektywny hasz dyskowy, w którym zapisane są jedynie łańcuchy.

require 'dbm' DBM.open('random_thoughts') do |db| db['tape measure'] = "Gdyby można było wykorzystać miarę taśmową jako jo-jo?" db[23] = "Fnord." end DBM.open('przypadkowe_sentencje') do |db| puts db['miara taśmowa'] puts db['23'] end # Gdyby można było wykorzystać miarę taśmową jako jo-jo? # Fnord. DBM.open('przypadkowe_sentencje') { |db| db[23] } # TypeError: can't ...

Get Ruby. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.