15.8. Tworzenie systemu logowania

Problem

Chcemy wykorzystywać w aplikacji system logowania bazujący na kontach użytkowników. Logowanie ma być wykonywane za pomocą niepowtarzalnych nazw użytkowników i haseł, tak jak w większości aplikacji komercyjnych oraz aplikacji internetowych wykorzystywanych przez społeczności użytkowników.

Rozwiązanie

Należy utworzyć tabelę users zawierającą niepuste pola username i password. Kod SQL potrzebny do utworzenia takiej tabeli w bazie danych MySQL jest następujący:

use mywebapp_development;
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
CREATE TABLE `users` (
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(40) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
);

Następnie należy wejść do głównego ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.