19.8. Uniwersalny plik Rakefile

Podziękowania dla Stefana Langa

Plik Rakefile jest inny dla każdego projektu, choć większość projektów można obsłużyć za pomocą pliku Rakefile o bardzo zbliżonej treści. Na zakończenie rozdziału zaprezentujemy uniwersalny plik Rakefile zawierający większość zadań opisanych w tym rozdziale oraz kilka innych, o których tylko wspomniano (jak kompilacja rozszerzeń w języku C).

Pokazany plik Rakefile będzie działał dla projektów napisanych w całości w języku Ruby, projektów w języku Ruby z rozszerzeniami w języku C oraz projektów składających się w całości z rozszerzeń w języku C. Zdefiniowano w nim nadrzędne zadanie publish, które buduje projekt, uruchamia testy modułowe, generuje dokumentację RDoc i publikuje projekt ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.