2.7. Logarytmy

Problem

Należy policzyć logarytm pewnej liczby, być może bardzo dużej.

Rozwiązanie

Metoda Math.log oblicza logarytm naturalny, czyli logarytm o podstawie e:

Math.log(1)                  # => 0.0
Math.log(Math::E)               # => 1.0
Math.log(10)                  # => 2.30258509299405
Math::E ** Math.log(25)            # => 25.0

Metoda Math.log10 oblicza natomiast logarytm dziesiętny:

Math.log10(1)                 # => 0.0
Math.log10(10)                 # => 1.0
Math.log10(10.1)                # => 1.00432137378264
Math.log10(1000)                # => 3.0
10 ** Math.log10(25)              # => 25.0

Zmiana podstawy logarytmu równoważna jest pomnożeniu jego wartości przez stałą wartość, zależną jedynie od obydwu podstaw. Mając dany logarytm pewnej wartości x przy podstawie b1, możemy z łatwością otrzymać logarytm tej wartości przy innej podstawie ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.