O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ruby. Wprowadzenie

Book Description

Ruby -- obiektowy język programowania, względnie nowy, bo opracowany na poczštku lat 90. ubiegłego wieku, zdobywa coraz większš popularno?ć. W zakresie tworzenia aplikacji internetowych staje się poważnš konkurencjš dla Perla, PHP i Javy. Jest niezwykle elastyczny, posiada prostš składnię i spore możliwo?ci, a tworzony w nim kod jest bardzo zwarty. Za pomocš Ruby można pisać zarówno proste skrypty administracyjne, jak i rozbudowane aplikacje internetowe. W budowaniu tych ostatnich niezwykle pomocny jest framework Ruby on Rails, dzięki któremu proces tworzenia aplikacji przebiega błyskawicznie.

Ksišżka "Ruby. Wprowadzenie" to podręcznik dla tych, którzy chcš poznać możliwo?ci języka bez konieczno?ci studiowania zawiłych opisów teoretycznych. Przedstawia Ruby na praktycznych przykładach, pokazujšc jego zastosowania w typowych zadaniach, z jakimi spotyka się na co dzień programista aplikacji sieciowych. Czytajšc tę ksišżkę, poznasz elementy języka Ruby i nauczysz się programować obiektowo. Dowiesz się, w jaki sposób przetwarzać dane liczbowe, teksty i tablice, pliki i katalogi oraz dokumenty XML. Przeczytasz także o ?rodowisku Ruby on Rails.

Table of Contents

 1. Ruby. Wprowadzenie
 2. Dedykacja
 3. Przedmowa
  1. Kto powinien przeczytać tę książkę?
  2. Jak funkcjonuje ta książka?
  3. Przykłady
  4. Jak ta książka jest zorganizowana?
  5. Konwencje używane w niniejszej książce
  6. Podziękowania
 4. 1. Podstawy języka Ruby
  1. Witaj, Matz!
   1. Bardzo krótki program w języku Ruby
   2. #!
   3. Wydanie polecenia systemowego
   4. Dołączanie łańcucha
   5. Mnożenie
   6. Wstawienie polecenia powłoki
   7. Korzystanie ze zmiennych
   8. Zastępowanie wyrażeń
   9. Formatowanie łańcucha
   10. Metoda eval i opcja -e
   11. Pobieranie danych z klawiatury
   12. Metody
   13. Blok
   14. Metoda each
   15. Obiekt Proc
   16. XML
   17. Klasa
   18. Zestaw narzędzi Tk
   19. Edycja i uruchamianie Ruby w programie TextMate
  2. Interactive Ruby
  3. Zasoby
  4. Instalowanie języka Ruby
   1. Instalacja Ruby w systemie Mac OS Tiger
   2. Instalowanie Ruby w systemie Windows za pomocą One Click Installer
   3. Instalowanie Ruby w systemie Windows z plików binarnych
   4. Instalacja Ruby w systemie Linux
  5. Permission Denied
  6. Kojarzenie typów plików w systemie Windows
  7. Pytania sprawdzające
 5. 2. Krótka wycieczka po języku Ruby
  1. Ruby jest językiem obiektowym
   1. Klasa Object i moduł Kernel
  2. Słowa zastrzeżone języka Ruby
  3. Komentarze
  4. Zmienne
   1. Zmienne lokalne
   2. Zmienne instancji
   3. Zmienne klasy
   4. Zmienne globalne
   5. Stałe
   6. Przypisanie równoległe
  5. Łańcuchy
   1. Wyrażenia regularne
  6. Liczby i operatory
  7. Instrukcje warunkowe
  8. Tablice i tablice asocjacyjne
  9. Metody
   1. Wartości zwracane
   2. Konwencje nazewnicze metod
   3. Argumenty domyślne
   4. Zmienna liczba argumentów
   5. Aliasy metod
  10. Bloki
   1. Instrukcja yield
   2. Obiekty Proc
  11. Symbole
  12. Obsługa wyjątków
  13. Dokumentacja języka Ruby
  14. Pytania sprawdzające
 6. 3. Instrukcje warunkowe
  1. Instrukcja if
   1. else i elseif
   2. Operator trójargumentowy
  2. Instrukcja case
  3. Pętla while
   1. Czas to przerwać (instrukcja break)
   2. unless i until
  4. Metoda loop
  5. Pętla for
   1. Metoda times
   2. Metoda upto
   3. Metoda downto
  6. Wykonanie przed lub po programie
  7. Pytania sprawdzające
 7. 4. Łańcuchy
  1. Tworzenie łańcuchów
   1. Łańcuchy z dowolnym ogranicznikiem
   2. Konstrukcja here document
  2. Konkatenacja łańcuchów
  3. Dostęp do łańcuchów
  4. Porównywanie łańcuchów
  5. Manipulowanie łańcuchami
   1. Wstawianie łańcucha do łańcucha
   2. Zmiana całego łańcucha lub fragmentu
   3. Metody chomp i chop
   4. Metoda delete
   5. Zastępowanie podłańcucha
   6. Odwracanie kota ogonem
   7. Z łańcucha na tablicę
  6. Konwersja wielkości liter
   1. Iteracja na łańcuchach
   2. Metody downcase, upcase i swapcase
  7. Odstępy itp.
  8. Inkrementowanie łańcuchów
  9. Konwersja łańcuchów
  10. Wyrażenia regularne
  11. Ruby 1.9 i następne
  12. Pytania sprawdzające
 8. 5. Matematyka
  1. Hierarchia klas i moduły wbudowane
  2. Konwersja liczb
  3. Podstawowe operacje matematyczne
   1. Dzielenie i obcinanie
   2. Równy, mniejszy, większy
   3. Skrótowe operatory przypisania
   4. Operatory
  4. Zakresy
  5. Zapytania o liczby
   1. Iteracja na blokach
  6. Inne metody matematyczne
  7. Funkcje matematyczne
  8. Liczby wymierne
  9. Liczby pierwsze
   1. Ciekawostka
  10. Pytania sprawdzające
 9. 6. Tablice
  1. Tworzenie tablic
   1. Sprzątamy tablicę
   2. Tworzenie tablicy za pomocą bloku
   3. Można prościej
   4. Można jeszcze prościej
  2. Dostęp do elementów
  3. Konkatenacja
  4. Operacje na zbiorach
  5. Elementy unikatowe
  6. Na stos
  7. Porównywanie tablic
  8. Modyfikacja elementów
   1. Jako łańcuch
   2. shift i unshift
  9. Usuwanie elementów
  10. Tablice i bloki
  11. Sortowanie i w tył zwrot
  12. Tablice wielowymiarowe
  13. Ruby 1.9 i następne
  14. Inne metody klasy Array
  15. Pytania sprawdzające
 10. 7. Tablice asocjacyjne
  1. Tworzenie tablicy asocjacyjnej
  2. Dostęp do tablicy asocjacyjnej
  3. Iteracja na tablicy asocjacyjnej
  4. Modyfikacje tablicy asocjacyjnej
   1. Łączenie tablic asocjacyjnych
   2. Sortowanie tablicy asocjacyjnej
   3. Usuwanie i czyszczenie tablicy asocjacyjnej
   4. Zastąpienie tablicy asocjacyjnej
  5. Konwersja tablicy asocjacyjnej na inną klasę
  6. Ruby 1.9 i następne
  7. Inne metody klasy Hash
  8. Pytania sprawdzające
 11. 8. Praca z plikami
  1. Katalogi
   1. Zaglądanie do katalogu
   2. Strumień katalogu
  2. Tworzenie nowego pliku
  3. Otwieranie istniejącego pliku
   1. ARGV i ARGF
   2. Otwieranie URI
  4. Usuwanie i zmiana nazw plików
  5. Zapytania o pliki
  6. Zmiana trybu i właściciela pliku
  7. Klasa IO
  8. Pytania sprawdzające
 12. 9. Klasy
  1. Definiowanie klasy
  2. Zmienne instancji
  3. Akcesory
  4. Zmienne klasy
  5. Metody klasy
   1. Pseudo-klasy
  6. Dziedziczenie
  7. Moduły
  8. Metody public, private i protected
  9. Pytania sprawdzające
 13. 10. Dalsza zabawa z językiem Ruby
  1. Formatowanie wyjścia za pomocą metody sprintf
  2. Przetwarzanie dokumentów XML
   1. REXML
   2. Builder
  3. Data i czas
   1. Klasa Time
   2. Klasa Date
    1. Różne kalendarze
  4. Refleksja
   1. Refleksja na zmiennych i stałych
   2. Refleksja na metodach
  5. Tk
  6. Metaprogramowanie
  7. RubyGems
  8. Obsługa wyjątków
  9. Tworzenie dokumentacji za pomocą RDoc
   1. Podstawy RDoc
   2. Przetwarzanie plików za pomocą RDoc
  10. Embedded Ruby
  11. Pytania sprawdzające
 14. 11. Krótki przewodnik po Ruby on Rails
  1. Skąd pochodzi Rails?
  2. Dlaczego Rails?
   1. Kompletne środowisko
   2. Nie powtarzać się
   3. Konwencje zamiast konfiguracji
   4. MVC
   5. Skrypty
   6. Walidacja
   7. Ajax
   8. Migracje
   9. Konsola
   10. Środowiska i testowanie
   11. Capistrano
   12. Rake
  3. Co inni zdziałali z pomocą Rails?
  4. Hosting dla Rails
  5. Instalowanie Rails
   1. Instalowanie Rails za pomocą RubyGems
   2. Inne informacje o instalacji
  6. Nauka Rails
   1. Poradniki i książki na temat Ruby
  7. Krótki samouczek
  8. Pytania sprawdzające
 15. A. Leksykon języka Ruby
  1. Interpreter języka Ruby
  2. Słowa zastrzeżone języka Ruby
  3. Operatory
  4. Znaki ucieczki
  5. Zmienne wstępnie zdefiniowane
  6. Stałe globalne
  7. Wyrażenia regularne
  8. Dyrektywy rozpakowywania obiektu String
  9. Dyrektywy pakowania Array
  10. Flagi i typy pól metody sprintf
  11. Testy plików
  12. Dyrektywy formatowania czasu
  13. Opcje narzędzia RDoc
  14. Rake
 16. B. Odpowiedzi na pytania sprawdzające
  1. Rozdział 1.
  2. Rozdział 2.
  3. Rozdział 3.
  4. Rozdział 4.
  5. Rozdział 5.
  6. Rozdział 6.
  7. Rozdział 7.
  8. Rozdział 8.
  9. Rozdział 9.
  10. Rozdział 10.
  11. Rozdział 11.
 17. C. Słowniczek
 18. D. O autorze
 19. Indeks
 20. Kolofon
 21. Copyright