Rozdział 6. Tablice

Array (tablica) jest jedną z klas wbudowanych języka Ruby. Tablice są zwięzłymi, uporządkowanymi zbiorami obiektów. W języku Ruby tablice mogą mieścić obiekty takie, jak String, Integer, Fixnum, Hash, Symbol, a nawet inne obiekty Array — co kto sobie zażyczy. Każdy obiekt, który Ruby może utworzyć, może znaleźć się w tablicy.

Każdy element tablicy jest powiązany z indeksem, przez który odwołujemy się do elementu. Elementy tablicy są automatycznie indeksowane (numerowane) z użyciem liczb całkowitych (Fixnum), zaczynając od 0; dla każdego następnego elementu indeks jest inkrementowany o 1. W pewnych przypadkach można odwołać się do ostatniego elementu tablicy pod numerem -1, przedostatniego -2 i tak dalej. Może się przydać.

W języku ...

Get Ruby. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.