Rozdział 5. Identyfikowanie i analiza słów kluczowych

Teoria analizy i identyfikacji słów kluczowych

Identyfikowanie i analiza słów kluczowych jest jedną z najważniejszych i najbardziej opłacalnych form aktywności w obszarze marketingu wyszukiwania. Poprzez typową dla detektywa pracę — rozbijanie zapotrzebowania na słowa kluczowe — nie tylko dowiesz się, na które terminy i wyrażenia należy nakierować się przy użyciu SEO, lecz poznasz też lepiej swoich klientów.

Badanie słów kluczowych pozwala Ci lepiej przewidywać zmiany popytu, szybciej reagować na zmieniające się na rynku warunki oraz upewnić się, że produkty i usługi przez Ciebie oferowane odpowiadają zapotrzebowaniu klientów. W całej historii marketingu nie było nigdy wcześniej możliwości ...

Get SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.