Rozdział 19. Rozwiązywanie problemów z siecią

19.0. Wprowadzenie

Linux dostarcza wielu narzędzi programowych służących do rozwiązywania problemów z sieciami. W tym rozdziale omówiono wiele doskonałych narzędzi linuksowych umożliwiających wyszukiwanie problemów oraz obserwację tego, co dzieje się w sieci. Narzędzia te są zaprojektowane tak, aby działały szybko i były łatwe w posługiwaniu się, nie zaś po to, by zapewniały szczegółowe własności monitorowania. Informacje o tym, jak można skonfigurować własności monitorowania i ostrzegania, można znaleźć w Rozdział 13. i Rozdział 14. poświęconym systemom Nagios i MRTG.

Narzędziami, za pomocą których można wykonać lwią część pracy, są polecenia ping i tcpdump oraz program Wireshark i polecenie ngrep

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.