Rozdział 6. Poczta elektroniczna

Funkcjonalność aplikacji internetowych można znacznie rozszerzać tworząc dodatkowe kanały, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli otrzymywać i wysyłać dane. Typowe aplikacje internetowe już teraz wykorzystują pocztę elektroniczną w roli kanału przekazywania użytkownikom rozmaitych informacji (najczęściej są to ostrzeżenia i powiadomienia). Poczta elektroniczna może być skutecznym narzędziem także do reklamowania i przyciągania możliwie szerokiej rzeszy potencjalnych użytkowników.

Poczta elektroniczna rzadziej jest stosowana w roli medium dla danych generowanych przez naszą aplikację i kierowanych do użytkownika. Takie wykorzystywanie poczty elektronicznej jest nieco trudniejsze i wymaga pewnej wiedzy o ...

Get Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.