Przedmowa

Swoją pierwszą aplikację internetową nazwałem Terrania. Jej użytkownik odwiedzający strony tej aplikacji mógł tworzyć wirtualne istoty, modyfikować ich parametry i obserwować, jak sobie radzą w wymyślonym przeze mnie wirtualnym świecie. Stworzenia użytkowników mojej aplikacji tułały się po świecie, jadły rośliny (lub pożerały inne stworzenia), staczały bitwy i zaprzyjaźniały się ze stworzeniami pozostałych użytkowników. Każdy użytkownik otrzymywał dwa razy dziennie wiadomość poczty elektronicznej podsumowującą zdarzenia związane z funkcjonowaniem jego przedstawiciela w wirtualnym świecie.

Nazywanie tego systemu aplikacją internetową jest pewnym nadużyciem — w tamtym czasie nie przyszłoby mi do głowy zaliczanie mojego dzieła do tej kategorii. ...

Get Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.