Dodatek C. Przykładowe dokumenty wymagań

W tym dodatku zilustrowano niektóre z dokumentów wymagań i diagramów opisanych w niniejszej książce na przykładzie hipotetycznego projektu o nazwie System zamówień kafeteryjnych (SZK). W dodatku zamieszczono:

  • dokument wizji i zakresu,

  • listę przypadków użycia i kilka specyfikacji przypadków użycia cechujących się różnymi stopniami szczegółowości,

  • fragment specyfikacji wymagań dotyczących oprogramowania,

  • kilka fragmentów modeli analitycznych, w tym drzewo funkcjonalności, diagram kontekstowy, diagram związków encji i diagram przejść stanów,

  • fragment słownika danych,

  • kilkanaście reguł biznesowych

Ponieważ jest to tylko przykład, elementy te nie są kompletne. Ich celem jest pokazanie, jakie związki zachodzą między ...

Get Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.