O'Reilly logo

Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III by Joy Beatty, Karl E Wiegers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Przykładowe dokumenty wymagań

W tym dodatku zilustrowano niektóre z dokumentów wymagań i diagramów opisanych w niniejszej książce na przykładzie hipotetycznego projektu o nazwie System zamówień kafeteryjnych (SZK). W dodatku zamieszczono:

  • dokument wizji i zakresu,

  • listę przypadków użycia i kilka specyfikacji przypadków użycia cechujących się różnymi stopniami szczegółowości,

  • fragment specyfikacji wymagań dotyczących oprogramowania,

  • kilka fragmentów modeli analitycznych, w tym drzewo funkcjonalności, diagram kontekstowy, diagram związków encji i diagram przejść stanów,

  • fragment słownika danych,

  • kilkanaście reguł biznesowych

Ponieważ jest to tylko przykład, elementy te nie są kompletne. Ich celem jest pokazanie, jakie związki zachodzą między ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required