O'Reilly logo

Stockfotografie by Robert Kneschke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

QTS
pql`hclqldo^cfb
fåíÉêîáÉïë=ãáí=~åÇÉêÉå=píçÅâÑçíçÖê~ÑÉåh~éáíÉä=PN
tÉäÅÜÉ=båíïáÅâäìåÖÉå=Ö~Ä=Éë=ÄÉá=Çáê=áå=ÇÉå=äÉíòíÉå=îáÉê=g~ÜêÉå\
fÅÜ= Ü~ÄÉ= ÇÉå= ïáÅÜíáÖÉå= jÉáäÉåëíÉáå= ÇÉë= pã~ê~ÖÇê~åÖë= ÄÉá= cçíçäá~= jáííÉ
OMNQ=ÉêêÉáÅÜíI=ãÉáå=mçêíÑçäáç=~ìÑ=ãÉÜê=~äë=SKMMM=_áäÇÉê=ìåÇ=sáÇÉçë=ÉêïÉáíÉêí
ìåÇ=ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ=ÄÉíê®ÅÜíäáÅÜÉ=píÉáÖÉêìåÖ=ÇÉë=jçå~íëìãë~íòÉë=ÉêêÉáÅÜíK
mêçÇìòáÉêíÉ= áÅÜ= Äáë= ^åÑ~åÖ= OMNQ= åçÅÜ= ÄÉíê®ÅÜíäáÅÜÉ= jÉåÖÉå= ~å= `çåíÉåíI
ÇÉå=áÅÜ=ëÉäÄëí=ÜÉìíÉ=åçÅÜ=åáÅÜí=âçãéäÉíí=~Ä~êÄÉáíÉå=âçååíÉI=âçåòÉåíêáÉêíÉ
áÅÜ=ãáÅÜ=~Ä=Ç~åå=~ìÑ=~åÇÉêÉ=dÉëÅÜ®ÑíëÑÉäÇÉê=áã=pçÑíï~êÉJbåíïáÅâäìåÖëÄÉJ
êÉáÅÜ=ìåÇ=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=pÜççíáåÖë=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=òìêÅâÖÉÑ~ÜêÉåK=
d~Ä=Éë=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=_áäÇëéê~ÅÜÉI=ÄÉäáÉÑÉêíÉå=^ÖÉåíìêÉåI=báåJ
å~ÜãÉå= çÇÉê= ÇÉê= ëíê~íÉÖáëÅÜÉå= ^ìëêáÅÜíìåÖÉå\= tÉåå= à~I= ïÉäÅÜÉ= ìåÇ
ï~êìã\
fÅÜ=Ü~ÄÉ=~åÖÉÑ~åÖÉåI= _áäÇÉê= òì= êÉåÇÉêåI= ìã= ÇáÉëÉ= ãáí= ãÉáåÉå=jçÇÉäë= òì
âçãÄáåáÉêÉåI= ìåÇ= ãáÅÜ= ~ìÑ= _ìëáåÉëëJqÜÉãÉå= âçåòÉåíêáÉêíK= däÉáÅÜòÉáíáÖ
Ü~ÄÉå= ãáÅÜ= ÇáîÉêëÉ= åÉÖ~íáîÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÄÉá= ãÉáåÉê= âäìëáî~ÖÉåíìê
Ç~òì=ÄÉïçÖÉåI=jáííÉ=OMNQ=ÇáÉ=bñâäìëáîáí®í=~ìÑòìÖÉÄÉåK
aáÉëÉê=pÅÜêáíí=ï~ê=Ü~êíI=ÇÉåå=Éë=Äê~ÅÜÉå=Å~K=PNB=rãë~íò=ïÉÖI=ÇáÉ=áÅÜ=áå
~åÇÉêÉå= ^ÖÉåíìêÉå= åçÅÜ= åáÅÜí= ÉêïáêíëÅÜ~ÑíÉíÉK= jáííäÉêïÉáäÉ= ÑÜäÉ= áÅÜ= ãáÅÜ
Ö~åò=ïçÜä=ãáí=ÇáÉëÉê=båíëÅÜÉáÇìåÖ=ìåÇ=ÄÉäáÉÑÉêÉ=ÇáÉ= Ç êÉá=^ÖÉåíìêÉå=cçíçäá~I
pÜìííÉêëíçÅâ=ìåÇ=NOPocK
kçÅÜã~äë=Ç~åâÉ=Ñê=Ç~ë=fåíÉêîáÉï>
PNKP irfp=^is^obw=Eclql_û`hbobfF
e~ääç=iìáëI=ëíÉää=ÇáÅÜ=ÇçÅÜ=ÄáííÉ=âìêò=îçê=KKK
e~ääç>=fÅÜ=ÜÉáÉ=iìáë=^äî~êÉò=ìåÇ=Äáå=Éáå=pé~åáÉê=ìåÇ=_ÉêäáåÉêK=fÅÜ=Äáå=òï~ê=áå
pé~åáÉå=ÖÉÄçêÉåI=Ü~ÄÉ=Ççêí=~ÄÉê=Éê=ÄÉáã=c~ãáäáÉåìêä~ìÄ=åáÅÜí=îáÉä=wÉáí
îÉêÄê~ÅÜíK=jÉáåÉ=bäíÉêå=ëáåÇ=âìêò=å~ÅÜ=ãÉáåÉê=dÉÄìêí=å ~ÅÜ=^ãÉêáâ~=ÖÉòçÖÉåI
ïç=áÅÜ=~ìÑÖÉï~ÅÜëÉå=ÄáåK=^äë=áÅÜ=òÉÜå=g~ÜêÉ=~äí=ï~êI=ëáåÇ=ïáê=ãáí=ÇÉê=Ö~åòÉå
c~ãáäáÉ=å~ÅÜ=cê~åâêÉáÅÜ=ÖÉòçÖÉåI=ïç=áÅÜ=Ç~åå=~ÅÜí=g~ÜêÉ=ï~êK=^äë=ÇáÉ=wÉáí
òìã=píìÇáÉêÉå=â~ãI=ÉåíëÅÜáÉÇ=áÅÜ=ãáÅÜI=å~ÅÜ=båÖä~åÇ=òì=ÖÉÜÉå=ìåÇ=Ççêí
fåÑçêã~íáâ=òì=ëíìÇáÉêÉåK=a~ë=ï~ê=ÉáåÉ=ÖìíÉ=wÉáí=áå=båÖä~åÇK=^êÄÉáíÉå=ïçääíÉ=áÅÜ
Ççêí=~ÄÉê=åáÅÜí=ìåÇ=ëç=â~ã=ãáí=OO=å~ÅÜ=_ÉêäáåK=eáÉê=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ÄÉá=ÉáåÉê=ÖêçÉå
cáêã~=ÖÉ~êÄÉáíÉíI=Äáë=áÅÜ=ãÉáåÉ=iÉáÇÉåëÅÜ~Ñí=Ñê=ÇáÉ=cçíçÖê~ÑáÉ=ÉåíÇÉÅâí=Ü~ÄÉK
táÉ=Äáëí=Çì=òìê=cçíçÖê~ÑáÉ=ÖÉåÉêÉää=ÖÉâçããÉå\
cçíçÖê~ÑáÉêÉå=Ü~í=ãáê=áããÉê=pé~=ÖÉã~ÅÜíI=~ääÉêÇáåÖë=ï~ê=~å~äçÖÉ=cçíçÖê~J
ÑáÉ=áããÉê=ëÉÜê=òÉáíáåíÉåëáîK= aÉëÜ~äÄ= Ü~ÄÉ=áÅÜ=áêÖÉåÇï~åå=~ìÑÖÉÜêíK=OMMR
ïìêÇÉ=~ÄÉê=ÇáÉ=ÉêëíÉ=ÇáÖáí~äÉ=péáÉÖÉäêÉÑäÉñâ~ãÉê~=îçå=`~åçå=Ñê=ìåíÉê=NKMMM
bìêç=~ìÑÉå=j~êâíÉÄê~ÅÜíK=a~ë~åÇÅÜìéÉê>=fÅÜ~ÄÉáÉáêçÑçêí
QTT
pql`hclqldo^cfb
iìáë=^äî~êÉò=EcçíçÄ®ÅâÉêÉáF= PNKP
ÖÉâ~ìÑí=ìåÇ=âçååíÉ=ÉåÇäáÅÜ=ÑçíçÖê~ÑáÉêÉåI=çÜåÉ=ãáÅÜ=ãáí=ÇÉå=~åÇÉêÉå=òÉáíáåJ
íÉåëáîÉå=^ìÑÖ~ÄÉå=ÇÉê=^å~äçÖÑçíçÖê~ÑáÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉå=òì=ãëëÉåK
Abbildung 31.11
Luis Alvarez
táÉ=ìåÇ=ï~åå=Ü~ëí=Çì=îçå=ÇÉê=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ=ÉêÑ~ÜêÉå\
a~ã~äë~êÅÜÉááåáÖÉå=låäáåÉJcçíçJ`çããìåáíáÉë= ~âíáîI= ïç= áÅÜ= ÉáåÉë
q~ÖÉë=ÉáåÉ=dççÖäÉJ^åòÉáÖÉ=îçå=ápíçÅâ=ÉåíÇÉÅâíÉK=fÅÜ=Ü~ÄÉ=ãáê=Ç~ë=~åÖÉJ
ëÅÜ~ìí=ìåÇ=Ñ~åÇ=Ç~ë=hçåòÉéí=ëÉÜê=~åòáÉÜÉåÇK=fÅÜ=Ç~ÅÜíÉI=Ç~ë=éêçÄáÉêÉ=áÅÜ
~ìëK=jáííÉ=^éêáä=OMMR=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ãÉáå=ÉêëíÉë=_áäÇ=ÜçÅÜÖÉä~ÇÉå=ìåÇ=~ã=NOK=j~á
OMMR=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ãÉáå=ÉêëíÉë=_áäÇ=îÉêâ~ìÑíK=^Ä=ÇÉã=mìåâí=ïìêÇÉ=áÅÜ=ëÅÜíáÖ>
t~ë=ï~êÉå=ÇÉáåÉ=ÉêëíÉå=dÉÇ~åâÉå=ìåÇ=báåÇêÅâÉI=Äáë= Ç ì=ÇáÅÜ=ÉåíëÅÜáÉÇÉå
Ü~ëíI=ÉÄÉåÑ~ääë=cçíçë=ÄÉê=^ÖÉåíìêÉå=òì=îÉêâ~ìÑÉå\
báÖÉåíäáÅÜ=ÖáåÖ=Ç~ë=ëÉÜê=ëÅÜåÉääK=_Éá=ãÉáåÉê=ÉêëíÉå=^å~äóëÉ=îçå=ápíçÅâ=êÉÅÜJ
åÉíÉ= áÅÜ= ~ìëI= ïáÉ= îáÉä= iÉìíÉ= ïáÉ= iáëÉÖ~ÖåÉ= EqçéJcçíçÖê~Ñáå= ÄÉá= ápíçÅâX
^åãÉêâìåÖ=ÇK^KF=ìåÇ=~åÇÉêÉ=îÉêÇáÉåÉå=âååíÉåK=cê=ãáÅÜ=ï~ê=âä~êI=Ç~ëë=áÅÜ
Éë=~ìëéêçÄáÉêÉå=ãëëíÉK=
aì=Äáëí=Éñâäìëáî=ÄÉá=ápíçÅâK=pÉáí=ï~ååI=ï~êìã=Ççêí=ìåÇ=ï~êìã=Éñâäìëáî\
fÅÜ=Äáå=áããÉê=Éñâäìëáî=ÖÉïÉëÉåK=fÅÜ=~êÄÉáíÉ=ëÉáí=OMMR=ãáí=ápíçÅâI=Äáå=~ÄÉê
Éêëí=ëÉáí=^åÑ~åÖ=OMNN= ëÉäÄëíëí®åÇáÖK= ^äë= áÅÜ= åçÅÜ=åáÅÜí=ëÉäÄëíëí®åÇáÖ=ï~êI
ï~ê=Éë=Ñê=ãáÅÜ=òÉáíäáÅÜ=åáÅÜí=ãÖäáÅÜI=ãáí=~åÇÉêÉå=^ÖÉåíìêÉå=òì=~êÄÉáíÉåK
gÉíòíI=ïç=áÅÜ=ëÉäÄëíëí®åÇáÖ=ÄáåI=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=~ÄÉê=ÄÉïìëëí=ÉåíëÅÜáÉÇÉåI
Éñâäìëáî=òì=ÄäÉáÄÉåK=jÉáåÉ= _ÉòáÉÜìåÖ=òì=ápíçÅâ=áëí=ëÉÜê=Öìí=ìåÇ=áÅÜ=ÑÜäÉ
ãáÅÜ= Ççêí= ïçÜäK= a~òì= ëáåÇ= ãÉáåÉ= sÉêâ®ìÑÉ= ~ìÅÜ= ÖÉëìåÇ= ìåÇ= ãÉáåÉ
dÉëÅÜ®ÑíëéêçòÉëëÉ=Öìí=ÉáåÖÉëéáÉäíK=fÅÜ=ëÉÜÉ=áã=jçãÉåí=âÉáåÉ=kçíïÉåÇáÖJ
âÉáíI=Ç~ë=òì=®åÇÉêåK
QTU
pql`hclqldo^cfb
fåíÉêîáÉïë=ãáí=~åÇÉêÉå=píçÅâÑçíçÖê~ÑÉåh~éáíÉä=PN
Abbildung 31.12
Solche sensibel wirkenden
Portraits sind nicht so leicht
wie sie aussehen.
(© alvarez/iStock)
t~ë=Ü~ëí=Çì=áå=ÇÉã=wÉáíê~ìã=ÄÉá=ápíçÅâ=ÉêêÉáÅÜí\
fåáÉëÉã=wÉáíê~ìã~ÄÉÅÜ=ÄÉê= SQKMMM= sÉêâ®ìÑÉ= ÄÉá= ápíçÅâ= ÉêêÉáÅÜíK
i~åÖÉ= wÉáí= Ü~ííÉ= áÅÜ= åìê= âå~éé= ÄÉê= NKMMM= _áäÇÉê= çåäáåÉ= ìåÇ= âçååíÉ= ãáí
ÇÉåÉå=ÄÉê=RMKMMM=sÉêâ®ìÑÉ=ëÅÜ~ÑÑÉåK=pÉáíÇÉã=áÅÜ=ëÉäÄëíëí®åÇáÖ=ÄáåI=Ü~ÄÉ
áÅÜ= ãÉáåÉ= mêçÇìâíáçå= ÇÉìíäáÅÜ= ÉêÜÜí= ìåÇ= Ç~ãáí= Ü~ÄÉå= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ãÉáåÉ
rãë®íòÉ=ëÉÜê=éçëáíáî=ÉåíïáÅâÉäíK
tÉäÅÜÉ=jçíáîÉ=îçå=Çáê=îÉêâ~ìÑÉå=ëáÅÜ=~ã=ÄÉëíÉå\
a~ë= áëí= ëÅÜïÉê= òì= ë~ÖÉåK= fÅÜ= ÑçíçÖê~ÑáÉêÉ= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= jÉåëÅÜÉå= ãáí
ÉáåÉã=cçâìë=~ìÑ=dä~ãçìêK=i~åÖÉ=wÉ áí=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ãÉáåÉ=dä~ãçìêJcçíçë=Öìí
îÉêâ~ìÑíK=gÉíòí=îÉêâ~ìÑÉå=ëáÅÜ=ãÉáåÉ=mçêíê®íë=ÄÉëëÉêK
táÉ=áëí=ÇÉáå=tçêâÑäçï=îçå=ÇÉê=fÇÉÉ=Äáë=òìã=ÜçÅÜÖÉä~ÇÉåÉå=_áäÇ\
jÉáå=tçêâÑäçï=Ñ®åÖí=áããÉê=ãáí=ÇÉê=^å~äóëÉ=~åK=fÅÜ=ëÅÜ~ìÉ=ãáê=Ö~åò=ÖÉå~ì
~åI=ï~ë=áå=ÇÉå=wÉáíìåÖÉå=ÉêëÅÜÉáåíI=ïÉäÅÜÉ=_áäÇëéê~ÅÜÉ=ëáÉ=ÄÉåìíòÉåK=fÅÜ
ÄÉëÅÜê®åâÉ= ãáÅÜ= ~ÄÉê= åáÅÜí= åìê= ~ìÑ= wÉáíìåÖÉåK= fÅÜ= ëÅÜ~ìÉ= ãáê= ~ìÅÜ= `aJ
`çîÉê= ~åI= aáëÅçJcäóÉêI= _ÅÜÉê= ìåÇ= îáÉäÉë= ãÉÜêK= tÉåå= áÅÜ= Ç~ë= íìÉI= Ç~åå
QTV
pql`hclqldo^cfb
iìáë=^äî~êÉò=EcçíçÄ®ÅâÉêÉáF= PNKP
ëÅÜ~ìÉ= áÅÜI= ï~ë= áÅÜ= ãáí= ãÉáåÉå= íÉÅÜåáëÅÜÉå= c®ÜáÖâÉáíÉå= ìåÇ= Ñáå~åòáÉääÉå
jÖäáÅÜâÉáíÉå=ã~ÅÜÉå=â~ååI=ìã=~ííê~âíáîÉ=_áäÇÉê=Ñê=ëçäÅÜÉ=jÉÇáÉå=òì=éêçJ
ÇìòáÉêÉåK==råÇ=ëç=ÉåíëíÉÜÉå=ä~åÖë~ã=fÇÉÉå=ìåÇ=hçåòÉéíÉK=
tÉåå=áÅÜ=ÖÉå~ì=ïÉáI=ï~ë=áÅÜ=ã~ÅÜÉå=ãÅÜíÉI=Ç~åå=ë~ããäÉ= áÅÜ=Éáå=qÉ~ã
îçå=iÉìíÉåI=jçÇÉäëI=sáë~Öáëíáå=ìåÇ=píóäáëíáå=ìåÇ=Ç~åå=ïáêÇ=Ç~ë=ìãÖÉëÉíòíK=
^ã=pÜççíáåÖí~Ö=ïÉêÇÉå=îáÉäÉ=_áäÇÉê=éêçÇìòáÉêíK=fÅÜ=îÉêëìÅÜÉI=ëç=îáÉäÉ=qÜÉJ
ãÉå=ïáÉ=ãÖäáÅÜ=~å=ÉáåÉã=q~Ö=òì=ã~ÅÜÉåK=a~Ñê=ãìëë=ã~å=ëÉÜê=Öìí=éä~J
åÉåK=pç=Äáå=áÅÜ= ãáê=ëáÅÜÉêI=Ç~ëë=ãáí=ÉáåÉã=ÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉå=^ìÑï~åÇ=ëÉÜê
îáÉäÉ=_áäÇÉê=ÉåíëíÉÜÉåK=aáÉ=ÄÉëíÉå=_áäÇÉê=ïÉêÇÉå=Ç~åå=ÄÉ~êÄÉáíÉí=ìåÇ=ÜçÅÜJ
ÖÉä~ÇÉåK= _Éá= ÇÉê= _É~êÄÉáíìåÖ= Ü~ÄÉ= áÅÜ= ÉáåÉ= ^ëëáëíÉåíáåI= ~ÄÉê= ÇáÉ= _áäÇÉê
ÜçÅÜä~ÇÉåI=Ç~ë=ã~ÅÜÉ=áÅÜ=áããÉê=åçÅÜ=ëÉäÄÉêK
jáí=ïÉäÅÜÉê=qÉÅÜåáâ=Eh~ãÉê~I=e~êÇï~êÉI=pçÑíï~êÉF=~êÄÉáíÉëí=Çì\
fÅÜ=~êÄÉáíÉ=ãáí=ÉáåÉê=`~åçå=blp=Ra=j~êâ =ffK=pìéÉê=h~ãÉê~>=^ääÉ=_áäÇÉê=ïÉêJ
ÇÉå=Ç~åå=ãáí=iáÖÜíêççã=P=ìåÇ=mÜçíçëÜçé=`pO=ÄÉ~êÄÉáíÉíK=a~ë=d~åòÉ=~ìÑ
ÉáåÉã=ëí~êâÉå=táåÇçïëJm`K=
táÉ=ëìÅÜëí=Çì=Çáê=ÇÉáåÉ=jçÇÉäë=~ìë\=t~ë=ÄÉâçããÉå=ëáÉ=ìåÇ=ïç=ÑáåÇÉëí=Çì
ëáÉ\
jÉáåÉ= jçÇÉäë= ëìÅÜÉ= áÅÜ= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ~ìÑ= c~ÅÉÄççâ= çÇÉê= ÄÉê= låäáåÉJ
jçÇÉäJmçêí~äÉK=bë=ãëëÉå=jçÇÉäëÉáåIáÉÉÜêìíìÉáåÉå=mêçàÉâíÉå
é~ëëÉåK=tÉåå=Éáå=jçÇÉä=Öìí= áëíI=Ç~åå=ïáêÇ=Éë=çÑí=ÖÉÄìÅÜíK=^ääÉêÇáåÖë=ëìÅÜÉ
áÅÜ=~ìÅÜ=ÖÉêåÉ=áå=ãÉáåÉã=cêÉìåÇëÅÜ~ÑíëâêÉáëI=îçê=~ääÉãI=ïÉåå=áÅÜ=iÉìíÉ=~ìë
ÇÉã=ÉÅÜíÉå=iÉÄÉå=Äê~ìÅÜÉK=t~ë=áÅÜ=ãÉáåÉå=jçÇÉäë=ò~ÜäÉI=áëí=ëÉÜê=ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜK= a~ë= Ü®åÖí= áããÉê= îçå= ÇÉã= pÜççíáåÖ= ìåÇ= ÇÉê= bêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉë
jçÇÉäë=~ÄK
aì= Äáëí= à~= Ñê= ÇÉáåÉ= dä~ãçìêJc~ëÜáçåJcçíçë= ÄÉâ~ååíK= tÉäÅÜÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå
Ü~ëí=Çì=Ç~ãáí=~äë=píçÅâÑçíçë=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=~åÇÉêÉå=jçíáîÉå=ïáÉ=_ìëáåÉëëJ
pÜçíë=çÇÉê=Êåçêã~äÉåÂ=mçêíê®íë=ÖÉã~ÅÜí\
dä~ãçìêJcçíçë=îÉêâ~ìÑÉå= ëáÅÜ= ëÉÜê= ÖìíK= ^ääÉêÇáåÖë= ëáåÇ= ëáÉ= ~ìÅÜ= íÉìÉê= òì
éêçÇìòáÉêÉåK=táÅÜíáÖ=á ëíI=ÖÉå~ì=ïáÉ=áå=~åÇÉêÉå=_ÉêÉáÅÜÉå=ÇÉê=píçÅâÑçíçÖê~J
ÑáÉI=Ç~ëë=dä~ãçìêJ_áäÇÉê=ÉáåÑ~ÅÜ=ÄäÉáÄÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=âä~êÉ=_çíëÅÜ~Ñí=îÉêãáííÉäåK
a~åå=ëáåÇ=ÇáÉ=`Ü~åÅÉå=ÜçÅÜI=Ç~ëë=ëáÉ=Öìí=ä~ìÑÉåI=Ç~=Éë=åáÅÜí=ëç=îáÉä=tÉííJ
ÄÉïÉêÄ=áå=ÇáÉëÉã=_ÉêÉáÅÜ=ÖáÄíK=
^ääÉêÇáåÖëI=ÇáÉ=mêÉáëÉ=ÄÉá=ápíçÅâ=ëáåÇ=áå=ÇÉå=äÉíòíÉå=g~ÜêÉå=ÖÉëíáÉÖÉå=ìåÇ=áÅÜ
Ü~ÄÉ=ÖÉãÉêâíI=Ç~ëë=hìåÇÉå=ïÉåáÖÉê=ãÉáåÉê=dä~ãçìêJcçíçë=â~ìÑÉåK=fÅÜ=îÉêJ
ãìíÉI=Ç~ë=äáÉÖí=Ç~ê~åI=Ç~ëë=ÇáÉ=ãÉáëíÉå=h®ìÑÉê=ëçäÅÜÉê=_áäÇÉê=ÇáÉ=_áäÇÉê=Ñê
`äìÄë= ìåÇ= m~êíóë= åìíòÉå= ìåÇ= ïÉåáÖ= _ìÇÖÉí= Ü~ÄÉåK= páÉ= â~ìÑÉå= ÇáÉ= _áäÇÉê
ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=ÄÉá=ÄáääáÖÉêÉå=^ÖÉåíìêÉå=ïáÉ=pÜìííÉêëíçÅâK=jÉáåÉ=_ìëáåÉëëJ
ìåÇ=åçêã~äÉå=mçêíê®íë=ä~ìÑÉå=Ç~ÖÉÖÉå=âçåëí~åí=ÖìíI=~ìÅÜ=ãáí=ÇÉå=mêÉáëëíÉáJ
ÖÉêìåÖÉåK
QUM
pql`hclqldo^cfb
fåíÉêîáÉïë=ãáí=~åÇÉêÉå=píçÅâÑçíçÖê~ÑÉåh~éáíÉä=PN
Abbildung 31.13
Trotz Pin-Up-Charakters
erhält das Foto durch die
Diskokugel eine schnell
erkennbare Aussage.
(© alvarez/iStock)
sÉêëÅÜä~ÖïçêíìåÖëí~ããÉåëáÅÜíáÖÉá=píçÅâÑçíçëK=táÉÉÜëíì~ë
qÜÉã~=~å\
^äë=fåÑçêã~íáâÉê=Ü~ÄÉ=áÅÜ=Ç~ë=ÅâI=Ç~ëë=áÅÜ=ãáê=ëÉäÄÉê=qççäë=Ä~ìÉå=â~ååK
fÅÜ~ÄÉáå=qççäI~ë~ëí=~ääÉ=hÉóïçêÇëçåpíçÅâÉååíåÇáê=sçêJ
ëÅÜä®ÖÉ= ã~ÅÜíI= ïÉäÅÜÉ= hÉóïçêÇë= òì= ÉáåÉã= _áäÇ= é ~ëëÉå= âååíÉåK= a~Ñê
ãìëë=áÅÜ=åìê=ÇáÉ=dêìåÇJhÉóïçêÇë=ÉáåÖÉÄÉåK=pç=Äáå=áÅÜ=ëáÅÜÉêI=Ç~ëë=ãÉáåÉ
_áäÇÉê=ÖìíÉ=hÉóïçêÇë=Ü~ÄÉåK
báåáÖÉ= ÇÉáåÉê= cçíçë= ëáåÇ= à~= ÄÉê= ápíçÅâ= ~ìÅÜ= ÄÉá= dÉííó= fã~ÖÉë= îÉêíêÉíÉåK
tÉäÅÜÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=â~ååëí=Çì=Ç~=ÑÉëíëíÉääÉå\
fÅÜ= Ü~ÄÉ= ÑêÜÉê= ÄÉëëÉêÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ãáí= dÉííó= ÖÉã~ÅÜíK= ^ÄÉê= ëÉáíÇÉã
ápíçÅâ=Ç~ë=sÉíí~JmêçÖê~ãã=ÉáåÖÉÑÜêí=Ü~íI=áëí=Éë=åáÅÜí=ãÉÜê=ëç=ÉáåÑ~ÅÜI=_áäÇÉê
ÄÉá=dÉííó=òì= éä~íòáÉêÉåK=^ìë=wÉáíã~åÖÉä=Ü~ÄÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=Ç~åå=ÉåíëÅÜáÉÇÉåI

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required