QUQ
pql`hclqldo^cfb
fåíÉêîáÉïë=ãáí=~åÇÉêÉå=píçÅâÑçíçÖê~ÑÉåh~éáíÉä=PN
ápíçÅâ=ÄÉäáÉÑÉêÉ=áÅÜ=åçÅÜI=~ÄÉê=ãÉáå=e~ìéíÑçâìë=áëí=àÉíòí=dÉííó=oáÖÜíë=j~å~J
ÖÉÇK=aáÉ=báåå~ÜãÉå=ÄÉá=ápíçÅâ=ÄäÉáÄÉå=ãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉê=âçåëí~åíI=çÄïçÜä
áÅÜ=Ççêí=åáÅÜí=ãÉÜê=ëç=îáÉäÉ =_áäÇÉê=ÜçÅÜä~ÇÉK=a~Ñê=ä~ìÑÉå=ãÉáåÉ=_áäÇÉê=ÄÉá=dÉííó
ÖìíK
a~åâÉ=Ñê=Ç~ë=ïÉáíÉêÉ=fåíÉêîáÉï>
PNKQ g£od=ebjmbij^kk=
Emf`qrobJc^`qlovF
e~ääç=gêÖI=ëíÉää=ÇáÅÜ=ÇçÅÜ=ÄáííÉ=âìêò=îçê=KKK
e~ääçI=ãÉáå=k~ãÉ=áëí=gêÖI=áÅÜ=Äáå=QT=g~ÜêÉI=cçíçÖê~Ñ=ÄÉá=ÇÉê=máÅíìêÉJc~Åíçêó
áå=bëëÉå=EkotF=ìåÇ=ÄÉá=ìåë=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=Ñê=Ç~ë=mêçàÉâí=ÊpíçÅâÑçíçÖê~ÑáÉÂK
aáÉ=máÅíìêÉJc~Åíçêó=áëí=Éáå=råíÉêåÉÜãÉåI=Ç~ë=ëáÅÜ=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=ãáí=ÇÉê=mÉçJ
éäÉJcçíçÖê~ÑáÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK=wì=ìåëÉêÉå=ÜÉìíáÖÉå=ÇêÉá=p®ìäÉå=ÖÉÜêÉå=ÇáÉ=êÉáJ
ÅÜÉ=eçÅÜòÉáíëÑçíçÖê~ÑáÉI=_ìëáåÉëëJcçíçÖê~ÑáÉ=ìåÇ=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉK=t áê=ëáåÇ
Éáå=qÉ~ã=îçå=îáÉê=hêÉ~íáîÉå=ìåÇ=ÑêÉìÉå=ìåë=àÉÇÉå=q~Ö=~ìÑ=åÉìÉ=^ìÑÖ~ÄÉåK
Abbildung 31.16
Jörg Hempelmann
táÉ=Äáëí=Çì=òìê=cçíçÖê~ÑáÉ=ÖÉåÉêÉää=ÖÉâçããÉå\
fÅÜ=ÑçíçÖê~ÑáÉêÉ=ëÅÜçå=ëÉáí=ãÉáåÉã=NSK=iÉÄÉåëà~ÜêK=jÉáåÉ=ÉêëíÉ=péáÉÖÉäêÉÑäÉñ
Ü~ÄÉ= áÅÜ= ãáê= îçå= ãÉáåÉå= ÉêëíÉå= ^ìëÄáäÇìåÖëÖÉÜ®äíÉêå= ÖÉâ~ìÑíI= ÉáåÉ
ÖÉÄê~ìÅÜíÉ=káâçå=cPK=_áë=OMMT=ï~ê=áÅÜ=êÉáåÉê=^ìíçÇáÇ~âí=ìåÇ=Ü~ìéíÄÉêìÑäáÅÜ
~äë= fqJ`çåëìäí~åí= í®íáÖK= a~å~ÅÜ= ÉåíëÅÜáÉÇ= áÅÜ= ãáÅÜ= Ç~ÑêI= ãÉáåÉ= _ÉêìÑìåÖ
òìã=_ÉêìÑ=òì=ã~ÅÜÉå=ìåÇ=~êÄÉáíÉ=ëÉáíÇÉã=~äë=cçíçÖê~ÑK
táÉ=ìåÇ=ï~åå=Ü~ëí=Çì=îçå=ÇÉê=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ=ÉêÑ~ÜêÉå\
pÉáí=OMMU=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ=ãáÅÜ=Ç~ë=qÜÉã~=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉK=fÅÜ=Ü~ÄÉ=Éë=~ÄÉê
ÇìêÅÜ=ÇáîÉêëÉ=~åÇÉêÉ=^ìÑÖ~ÄÉå=ÄòïK=^ ìÑíê®ÖÉ=áããÉê=îÉêëÅÜçÄÉåI=Äáë=ïáê=áã
kçîÉãÄÉê=OMNM=Ç~ãáí=ÄÉÖçååÉå=Ü~ÄÉåK
QUR
pql`hclqldo^cfb
gêÖ=eÉãéÉäã~åå=EmáÅíìêÉJc~ÅíçêóF= PNKQ
t~ë=ï~êÉå=ÇÉáåÉ=ÉêëíÉå=dÉÇ~åâÉå=ìåÇ=báåÇêÅâÉI=Äáë= Ç ì=ÇáÅÜ=ÉåíëÅÜáÉÇÉå
Ü~ëíI=ÉÄÉåÑ~ääë=cçíçë=ÄÉê=^ÖÉåíìêÉå=òì=îÉêâ~ìÑÉå\
aáÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖI=áã=kçîÉãÄÉê=OMNM=ãáí=ÇÉã=sÉêâ~ìÑ=òì=ëí~êíÉåI=Ü~ííÉ=åìê
ÉáåÉå= dêìåÇW= aáÉ= eçÅÜòÉáíëë~áëçå= ï~ê= ÖÉä~ìÑÉåI= Éë= ï~êÉå= âÉáåÉ= ^ìÑíê®ÖÉ
ãÉÜê=Ç ~=ìåÇ= Ç ~ë=ï~ê=ÇÉê=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=wÉáíéìåâíI=~åòìÑ~åÖÉåK=táê=Ü~ÄÉå
áå=ÇÉå=ÉêëíÉå=òïÉá=jçå~íÉå=âå~éé=NKMMM=_áäÇÉê=ÉáåÖÉëíÉääíK
fÜê=ëÉáÇ=Éñâäìëáî=ÄÉá=cçíçäá~K=pÉáí=ï~ååI=ï~êìã=Ççêí=ìåÇ=ï~êìã=Éñâäìëáî\
tá ê=Ü~ííÉå=ìåë=îçêÜÉê=ÖÉå~ì=ÄÉêäÉÖíI=ïáÉ= ïáê=ìåëÉê=mçêíÑçäáç=éä~íòáÉêÉåK=a~
ìåëÉê=e~ìéííÜÉã~=ÇáÉ=mÉçéäÉJcçíçÖê~ÑáÉ=áëíI=Ü~ÄÉå=ïáê=ìåë=îçêÜÉê=ÇáÉ=ÑÜJ
êÉåÇÉå=^ÖÉåíìêÉå=ÖÉå~ì=~åÖÉëÅÜ~ìí=ìåÇ= ÇÉêÉå=pÅÜïÉêéìåâíÉ=~å~äóëáÉêíK
^ã=båÇÉ=ÄäáÉÄÉå=cçíçäá~=ìåÇ=pÜìííÉêëíçÅâ=ÄêáÖK=táê=Ü~ÄÉå=ÉáåÑ~ÅÜ=ìåëÉêÉå
_~ìÅÜ=ÄòïK=ìåëÉê=dÉÑÜä=ÉåíëÅÜÉáÇÉå=ä~ëëÉåK=bë=ëí~åÇ=îçêÜÉê=ëÅÜçå=ÑÉëíI
Ç~ëë=ïáê=åìê=Ñê=ÉáåÉ=^ÖÉåíìê=~êÄÉáíÉå=ïçääíÉåI=Ç~=ìåë=ÇÉê=~Çãáåáëíê~íáîÉ=^ìÑJ
ï~åÇ=ëçåëí=òì=Öêç=ï®êÉK
t~ë=Ü~Äí=áÜê=áå=ÇÉã=wÉáíê~ìã=ÄÉá=cçíçäá~=ÉêêÉáÅÜí\
tá ê=ÇÉåâÉåI=Ç~ëë=ïáê=Ñê=ÇáÉëÉ=âìêòÉ=wÉáí=ëÅÜçå=ëÉÜê=îáÉä=ÉêêÉáÅÜí=Ü~ÄÉåK=táê
Ü~ÄÉå=Éë=ÖÉëÅÜ~ÑÑíI=áå= ~åÇÉêíÜ~äÄ=g~ÜêÉå=ÇÉå=dçäÇJpí~íìë=ò ì=ÉêêÉáÅÜÉåI=ëÉáí
^åÑ~åÖ=OMNO=ëáåÇ=ïáê=áããÉê=áå=ÇÉå=qçé=RM=ÄÉá=ÇÉå=tçÅÜÉåJo~åâáåÖë=ìåÇ
ïáê=îÉêâ~ìÑÉå=òìêòÉáí=áã=jçå~í=Å~K=OKMMM=_áäÇÉê=ÄÉá=ÉáåÉã=aìêÅÜëÅÜåáíí=îçå
NIR= `êÉÇáíëK= táê= Ü~ÄÉå= Å~K= RKSMM= _áäÇÉê= çåäáåÉ= Epí~åÇ= j~á= OMNOFK= wáÉä= Ñê
OMNO=áëíI=NMKMMM=_áäÇÉê=çåäáåÉ=òì=Ü~ÄÉåK=pÉáí=j®êò=OMNO=Ü~ÄÉå=ïáê=òïÉá=ïÉáJ
íÉêÉ=cçíçÖê~ÑÉå=áã=qÉ~ãI=ÇáÉ=Ç~ë=qÜÉã~=àÉíòí=ïÉáíÉê=ÄÉëÅÜäÉìåáÖÉå=ëçääÉåK
cê=ìåë=ï~ê=Ç~ë=ÉêëíÉ=g~Üê=Éáå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê=qÉëí= ìåÇ= Éë= Ü~í=ìåë= ÖÉòÉáÖíI
Ç~ëë=ã~å=ãáí=ÇÉã=êáÅÜíáÖÉå=hçåòÉéí=~ìÅÜ=áã=Ü~êí= ìãâ®ãéÑíÉå=píçÅâã~êâí
ÇìêÅÜ~ìë=ÖìíÉ=`Ü~åÅÉå=Ü~ÄÉå=â~ååK
Abbildung 31.17
Die kühle Blautönung gibt
dem Foto den passenden
Business-Look.
(© Picture-Factory/fotolia)
QUS
pql`hclqldo^cfb
fåíÉêîáÉïë=ãáí=~åÇÉêÉå=píçÅâÑçíçÖê~ÑÉåh~éáíÉä=PN
tÉäÅÜÉ=jçíáîÉ=îçå=ÉìÅÜ=îÉêâ~ìÑÉå=ëáÅÜ=~ã=ÄÉëíÉå\
^ã=ÄÉëíÉå=îÉêâ~ìÑÉå=ëáÅÜ=ÄÉá=ìåë=ÇáÉ=_áäÇÉê=ãáí=ÇÉå=Éñíê~=Ç~Ñê=~ìÑÖÉÄ~ìíÉå
_êçJpÉíëI=Ç~åå=_áäÇÉê=ãáí=dêìééÉåK
táÉ=áëí=ÉìÉê=tçêâÑäçï=îçå=ÇÉê=fÇÉÉ=Äáë=òìã=ÜçÅÜÖÉä~ÇÉåÉå=_áäÇ\
a~ëI=ï~ë=ïáê=ëÜççíÉåI=ÉåíëÅÜÉáÇÉå=ïáê=áã=qÉ~ãK=jÉáåÉ=cê~ì=jáÅÜ~Éä~=áëí=Ñê
ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=mêçÇìâíáçå=îÉê~åíïçêíäáÅÜK=páÉ=çêÖ~åáëáÉêí=ÇáÉ=jçÇÉäëI=ÖáÄí=Ç~ë
qÜÉã~=îçê=ìåÇ=áëí=ÄÉáã=pÜççíáåÖ=Ñê=Ç~ë=mçëáåÖI=dÉëíáâ=ÉíÅK= îÉê~åíïçêíäáÅÜK
fÅÜ=ÄÉêÉáíÉ=Ç~ë=pÉí=ìåÇ=Ç~ë=iáÅÜí=îçê=ìåÇ=éêçÇìòáÉêÉ=ÇáÉ=_áäÇÉêK=k~ÅÜ=ÇÉã
pÜççíáåÖ= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉå= ^ìÑå~ÜãÉå= áå= iáÖÜíêççã= ÄÉ~êÄÉáíÉí= ìåÇ
ÖÉÜÉå=Ç~åå=ïáÉÇÉê=òì=jáÅÜ~Éä~K=páÉ=ã~ÅÜí=ÇáÉ= sÉêëÅÜä~ÖïçêíìåÖ=ìåÇ=ÄÉêJ
íê®Öí=ÇáÉ=_áäÇÉê=òìê=^ÖÉåíìêK=
jáí=ïÉäÅÜÉê=qÉÅÜåáâ=Eh~ãÉê~I=e~êÇï~êÉI=pçÑíï~êÉF=~êÄÉáíÉí=áÜê\
_áë=j®êò=OMNO=Ü~ÄÉå=ïáê=ãáí=`~åçå=ÖÉ~êÄÉáíÉíI=Ra=j~êâ=ffK=a~=`~åçå=ëáÅÜ
ãáí=ÇÉê=åÉìÉå=Ra=j~êâ=fff=åáÅÜí=å~ÅÜ=ìåëÉêÉå=sçêëíÉääìåÖÉå=ïÉáíÉêÉåíïáÅâÉäí
Ü~íI=ëáåÇ=ïáê=âçãéäÉíí=~ìÑ=káâçå=ìãÖÉëíáÉÖÉå=ìåÇ=Ü~ÄÉ å=ìåë=Ñê=ÇáÉ=aUMM
ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= cê= ÇáÉ= _áäÇÄÉ~êÄÉáíìåÖ= ëÉíòÉå= ïáê= m`ë= Éáå= ìåÇ= ~êÄÉáíÉå= òì
VMB=ãáí=iáÖÜíêççã=ìåÇ=Ñê=jçåí~ÖÉå=ãáí=mÜçíçëÜçéK
táÉ=ëìÅÜí=áÜê=ÉìêÉ=jçÇÉäë=~ìë\=t~ë=ÄÉâçããÉå=ëáÉ=ìåÇ=ïç=ÑáåÇÉí=áÜê=ëáÉ\
wì=UMB=~êÄÉáíÉå=ïáê=ãáí=ÄÉÑêÉìåÇÉíÉå=jçÇÉäëK=^ã=^åÑ~åÖ=ï~ê=Ç~ë=å~íêäáÅÜ
ëÉÜê=ÜáäÑêÉáÅÜI=Ç~=ã~å=ëáÅÜ=ëÅÜçå=ÄÉê=ÉáåÉå=ä~åÖÉå=wÉáíê~ìã= â~ååíÉ= ìåÇ
ëáÅÜ=îÉêíê~ì íÉK=cê=ìåë=áëí=Éë=ïáÅÜíáÖI=jÉåëÅÜÉå=òì=ÑáåÇÉåI=ÇáÉ=~ìíÜÉåíáëÅÜ
ëáåÇI= ÇáÉ= iÉÄÉåëÑêÉìÇÉ=òÉáÖÉå= ìåÇ= éçëáíáî= ÇìêÅÜë= iÉÄÉå= ÖÉÜÉåK= jáÅÜ~Éä~
ëéêáÅÜí= ÇáÉëÉ= jÉåëÅÜÉå= òK_K= ~ìÑ= ÇÉê= píê~É= ~å= ìåÇ= Éë= ÑìåâíáçåáÉêíK= táê
Ü~ÄÉå=ÇáÉ=bêÑ~ÜêìåÖ=ÖÉã~ÅÜíI=Ç~ëë=ÖÉê~ÇÉ=ÇáÉëÉ=jçÇÉäë=ëáÅÜ=~ã=ÄÉëíÉå
ÉáåëÉíòÉå= ä~ëëÉåK= jáí= jçÇÉäë= ~ìë= ÇÉê= jçÇÉäJh~êíÉá= Ü~ÄÉå= ïáê= òK_K= åìê
ëÅÜäÉÅÜíÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÖÉã~ÅÜí= ìåÇ= ÇáÉ= ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉå= sÉêâ®ìÑÉK= få= ÇÉê
oÉÖÉä=âçëíÉí=ìåë=Éáå=jçÇÉä=òïáëÅÜÉå=PM=ìåÇ=SM=bìêç=éêç=pÜççíáåÖK
ëí=Çáê=áã=píìÇáçÅÜã~ä=ÇÉáåÉ=pÉíëÉäÄëíK=táÉ=ã~ÅÜëí=Çì=Ç~ëåÇ
ïçê~ìÑ=âçããí=Éë=Çáê=Ç~ÄÉá=~å\
táê=Ü~ÄÉå=Ç~ë=ÖêçÉ=ÅâI=Ç~ëë=ïáê=ÄÉê=Éáå=ÖêçÉë=píìÇáç=îçå=Å~K=PRM
èã=îÉêÑÖÉåK=bë=ìåíÉêíÉáäí=ëáÅÜ=áå=ÇêÉá=_ÉêÉáÅÜÉW=NMM=èã=êÉáåÉë=mÉçéäÉJpíìJ
Çáç=ãáí=eçÜäâÉÜäÉI=ORM=èã=mêçÇìâíáçåëëíìÇáçI=ïç=åìê=^ìÑÄ~ìíÉå=ÖÉã~ÅÜí
ïÉêÇÉåK= eáÉê= Ä~ìÉå= ïáê= tçÜåòáããÉêJpÉíëI= _êçJpÉíëI= _ÉëéêÉÅÜìåÖëJ
ê®ìãÉI=h ÅÜÉå=ÉíÅK=~ìÑK=OR=èã=Ü~í=Ç~åå=åçÅÜ=ìåëÉê=âäÉáåÉë=píìÇáçI=ïç=ïáê
áå=wìâìåÑí=píáäääÉÄÉå=éêçÇìòáÉêÉå=ïÉêÇÉåK
QUT
pql`hclqldo^cfb
gêÖ=eÉãéÉäã~åå=EmáÅíìêÉJc~ÅíçêóF= PNKQ
sÉêëÅÜä~ÖïçêíìåÖëí~ããÉåëáÅÜíáÖÉá=píçÅâÑçíçëK=táÉÉÜíÜê~ë
qÜÉã~=~å\
a~ë=qÜÉã~=ÖÉÜêí=òì=jáÅÜ~Éä~ë=sÉê~åíïçêíìåÖëÄÉêÉáÅÜK=bë=áëí=ãÉáåÉê=jÉáJ
åìåÖ=å~ÅÜ=ÇáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉ=hçãéçåÉåíÉ=ìåÇ=ã~ÅÜí=ÄÉëíáããí=SMJTMB=ÇÉë
bêÑçäÖÉë=~ìëK=kìê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉå=pìÅÜïêíÉê=â~åå=Ç~ë=_áäÇ=~ìÅÜ=ÖÉÑìåJ
ÇÉå=ïÉêÇÉåK=eáÉê=áëí=å~íêäáÅÜ=ÉáåÉ=ÖìíÉ=_ê~åÅÜÉåJ=ìåÇ=j~êâíâÉååíåáë=îçå
sçêíÉáä= ìåÇ= ã~å= ëçääíÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= îçêÖÉÖÉÄÉåÉ= ^åò~Üä= ÇÉê= hÉóïçêÇë= ~ìëJ
ëÅÜéÑÉåK=
fÜê=ã~ ÅÜí=à~=êÉä~íáî=ä~åÖÉ=~ìÅÜ=eçÅÜòÉáíëÑçíçÖê~ÑáÉK=táÉ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ
Ñê=ÉìÅÜ=^ìÑíê~ÖëÑçíçÖê~ÑáÉ=ìåÇ=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ\
g~I=ïáê=ã~ÅÜÉå=Ñê=~ìëÖÉëìÅÜíÉ=råíÉêåÉÜãÉå=^ìÑíê~ÖëÑçíçÖê~ÑáÉ=ìåÇ=~ìÅÜ
eçÅÜòÉáíëÑçíçÖê~ÑáÉK=aáÉ=eçÅÜòÉáíëÑçíçÖê~ ÑáÉ=áëí=ãÉÜê=ÉáåÉ=_ÉêìÑìåÖI=åáÅÜíë
áëí= ëÅÜåÉêI= ~äë= jÉåëÅÜÉå= ÑçíçÖê~ÑáëÅÜ= ~å= ÇáÉëÉ ã= ïìåÇÉêîçääÉå= q~Ö= òì
ÄÉÖäÉáíÉåK=eáÉê=áëí=åáÅÜíë=éä~åÄ~êI=ëçåÇÉêå=~ääÉë=é~ëëáÉêí=ëéçåí~å=E~ìÉê=ÇáÉ
qê~ììåÖ=áå=ÇÉê=háêÅÜÉ=çÇÉê=áã=pí~åÇÉë~ãíFK=bë=ÖáÄí=âÉáåÉå=oÉÖáÉéä~å=ìåÇ
ÇÉê= hêÉ~íáîáí®í= ëáåÇ= âÉáåÉ= dêÉåòÉå= ÖÉëÉíòíK= bë= áëí= ëç= Ç~ë= e áÖÜäáÖÜí= ~äë
_ÉêìÑëÑçíçÖê~ÑK
táÉ=åìíòí=Çì=tÉÄëÉáíÉåI=_äçÖë=ìåÇ=pçÅá~ä=jÉÇá~I=ìã=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê=òì=ëÉáå\
bÜêäáÅÜ=ÖÉë~ÖíI=åìíòÉå=ïáê=ÇáÉëÉ=aáåÖÉ=åáÅÜí=ÄÉëçåÇÉêëK=táê=Ü~ÄÉå=ìåëÉêÉ
tÉÄëÉáíÉI=ÇáÉ=~ìÅÜ=Éáåã~ä=áã=g~Üê=ÖÉéÑäÉÖí=ïáêÇI=Ü~ÄÉå=ìåëÉêÉ=c~ÅÉÄççâJ
pÉáíÉI=~ìÑ=ÇÉê=cçíçäá~=áããÉê=éçëíÉíI= ïÉåå=åÉìÉ=_áäÇÉê=ÜçÅÜÖÉä~ÇÉå=ïìêÇÉåI
ìåÇ=Ç~ë=ï~ê=Éë=~ìÅÜ=ëÅÜçåK=páÅÜÉêäáÅÜ=ïáêÇ=~ìÅÜ=Ç~=áå=wìâìåÑí=ãÉÜê=é~ëëáÉJ
êÉåK=jçãÉåí~å=ÑÉÜäí=ìåë=Ç~=Éáå=ïÉåáÖ=ÇáÉ=wÉáíK=t~ë=ïáê=~ÄÉê=ã~ÅÜÉåI=ìåÇ
Ç~ÉÖÉå=ïáê=ëÉÜêêçÉå=tÉêí=Çê~ìÑI=áëíI=Ç~ëë=àÉÇÉê=áã=qÉ~ã=ÉáåÉ=píìåÇÉ=~ã
q~Ö=áå=tÉáíÉêÄáäÇìåÖ=áåîÉëíáÉêíK=a~Ñê=åìíòÉå=ïáê=_äçÖëI=vçìqìÄÉI=cçêÉå=ÉíÅK
Abbildung 31.18
Freundschaft: Ein altes
Konzept mit ungewöhn-
lichem Blickwinkel.
(© Picture-Factory/fotolia)
QUU
pql`hclqldo^cfb
fåíÉêîáÉïë=ãáí=~åÇÉêÉå=píçÅâÑçíçÖê~ÑÉåh~éáíÉä=PN
Abbildung 31.19
Bildung ist eins der Dauer-
brenner-Themen (siehe
Kapitel »Beliebte Motive«).
(© Picture-Factory/fotolia)
t~ëÉáåê∏≈íÉê=cÉÜäÉê=áå=ÇÉê=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ\
a~ëë=ïáê=åáÅÜí=ëÅÜçå=OMMU=~åÖÉÑ~åÖÉå=Ü~ÄÉåK
t~ë=éä~åëí=Çì=Ñê=ÇáÉ=wìâìåÑí=áå=ÇÉê=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ\
táê=ïÉêÇÉå=ìåëÉêÉ=pÜççíáåÖë=áå=å~ÜÉê=wìâìåÑí=ïÉáíÉê=~ìëÄ~ìÉå=ìåÇ=ÇìêÅÜ
ìåëÉêÉ= åÉìÉå= cçíçÖê~ÑÉå= ÇáÉ= q~âíò~Üä= ÉêÜÜÉåK= dÉéä~åí= ëáåÇ= ~ìÅÜ= ÉêëíÉ
pÜççíáåÖë=áã=^ìëä~åÇI=ìã=~ìÅÜ=qÜÉãÉå=ïáÉ=rêä~ìÄ=ÉíÅK=~ÄòìÇÉÅâÉåK
táÉ=ïáêÇ=ëáÅÜ=ÇáÉ=píçÅâÑçíçÄê~åÅÜÉ=áå=wìâìåÑí=ÉåíïáÅâÉäå\
lÜI=Ç~=ãëëÉå=ïáê=ìåë=Éáå=ïÉåáÖ=òìêÅâÜ~äíÉåI=ìã=ëç=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=cê~ÖÉ
òì=ÄÉ~åíïçêíÉåK=táê=ëáåÇ=åçÅÜ=òáÉãäáÅÜ=åÉì=áå=ÇáÉëÉã=j~êâí=ìåÇ=ë~ããÉäå
ëÉäÄëí=åçÅÜ=bêÑ~ÜêìåÖÉåK=táê=ïåëÅÜÉå=ìåë=å~íêäáÅÜI=Ç~ëë=ÖÉê~ÇÉ=ìåëÉêÉ
^ÖÉåíìê=ëáÅÜ=áããÉê= ãÉÜê= ~äë=j~êâíÑÜêÉê=Éí~ÄäáÉêí= ìåÇ= ïáê=ìåë=~å=ÇáÉëÉã
bêÑçäÖ=Ç~åå=ÄÉíÉáäáÖÉå=âååÉåK
tÉäÅÜÉ= qáééë= ïêÇÉëí= Çì= ~åÖÉÜÉåÇÉå= píçÅâÑçíçÖê~ÑÉå= ãáí= ~ìÑ= ÇÉå= tÉÖ
ÖÉÄÉå\
táê= Ü~ÄÉå= áå= ÇÉå= äÉíòíÉå= ~åÇÉêíÜ~äÄ= g~ÜêÉå= ÇêÉá= ÄÉÑêÉìåÇÉíÉå= cçíçÖê~ÑÉå
ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= ã~å= ãáí= ÇÉê= píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ëÉáå= â~ååK= ^ääÉ= ÇêÉá
cçíçÖê~ÑÉå=ëáåÇ=Ç~åå=ãáí=_ÉÖÉáëíÉêìåÖ=~ìÅÜ=~ìÑ=ÇáÉëÉå=wìÖ=ãáí=~ìÑÖÉëéêìåJ
ÖÉå=ìåÇ=ï~êÉå=áã=aìêÅÜëÅÜåáíí=Éáå=Äáë=òïÉá=jçå~íÉ=ãáí=_ÉÖÉáëíÉêìåÖ=Ç~ÄÉáK
^äë=Ç~åå=~ÄÉê=ÇÉê=bêÑçäÖ=å~ÅÜ=òïÉá=jçå~íÉå=åçÅÜ=åáÅÜí=Ç~=ï~êI=Ü~ÄÉå=ëáÉ
ÖÉå~ìëç=ëÅÜåÉää=~ìÑÖÉÖÉÄÉåI=ïáÉ=ëáÉ=~åÖÉÑ~åÖÉå=Ü~ÄÉåK=a~ë=áëí=ÖÉå~ì=ÇÉê

Get Stockfotografie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.