Rozdział 8. Bezpieczeństwo

Czy to się nam podoba, czy nie, nasz komputer jest zagrożony od momentu, gdy go włączymy. Pewne niebezpieczeństwa istnieją nawet wtedy, gdy komputer nie jest podłączony do internetu, np. w czasie naszej nieobecności ktoś może podejść do komputera, zalogować się do systemu i odczytać nasze pliki. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku laptopa. Może on zostać skradziony lub zgubiony, a nasze dane trafią w obce ręce.

Komputer podłączony do internetu jest narażony na niezliczone niebezpieczeństwa, np. ktoś może przejąć kontrolę nad naszym komputerem i przekształcić go w tzw. zombie, czyli komputer rozsyłający spam.

Ten rozdział zawiera sposoby ochrony przed tymi (i nie tylko tymi) niebezpieczeństwami. Opisano m.in. jak ...

Get System Windows. Najlepsze rozwiązania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.