Rozdział 9. Uczenie maszynowe w analizie szeregów czasowych

W tym rozdziale przyjrzymy się kilku przykładom zastosowania uczenia maszynowego do analizy danych czasowych. Jest to stosunkowo młody, ale obiecujący obszar analizy. W przeciwieństwie do modeli statystycznych, którymi zajmowaliśmy się w rozdziałach 6. i 7., metody uczenia maszynowego nie zostały pierwotnie opracowane do potrzeb szeregów czasowych, aczkolwiek okazały się przydatne w ich analizie.

Przechodząc do metod uczenia maszynowego, odchodzimy od omawianego w poprzednich rozdziałach podejścia do prognozowania. Do tego momentu koncentrowaliśmy się na modelach statystycznych służących do prognozowania na podstawie danych czasowych. Opracowując modele, formułowaliśmy teorie dotyczące ...

Get Szeregi czasowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.