O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Glosariusz

Adres IP (ang. IP address)

Każdemu serwerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu zostaje przydzielony wyjątkowy, permanentny (statyczny) lub tymczasowy (dynamiczny) adres IP. Jest on wyrażony w formie czteroczęściowego ciągu liczb, w którym każda część oddzielona jest kropką (.). Adres IP identyfikuje stronę otrzymującą i wysyłającą dane w sieci. Części ciągu — z których każdy ma zakres od 0 do 255 — oznaczają domenę, sieć, podsieć oraz komputer hosta (np. 127.0.0.10). Adres IP można w niektórych przypadkach przełożyć na nazwę domeny.

Adres sieciowy (ang.web address)

Termin używany zamiennie z terminem adres URL; może on określać lokalizację m.in. strony, adresu e-mail lub pliku na serwerze FTP.

Adres URL (ang. Uniform Resource ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required