Zrozumienie potrzeb klientów i odnalezienie własnej niszy

Nie tak łatwą częścią planowania strategii SEO jest ustalenie, do kogo skierowana jest Twoja witryna. Wbrew pozorom nie jest to czasem oczywiste. Jak się przekonasz, czytając ten podrozdział, istnieje wiele czynników, które wpływają na strategię SEO, w tym poziom konkurencji, mocne i słabe strony Twojej własnej firmy itp.

Mapowanie produktów i usług

Skuteczne praktyki SEO wymagają pełnego zrozumienia zasad działania biznesu. Jakie produkty, usługi i informacje Twoja firma jest w stanie zaoferować?

Jak wspomnieliśmy w poprzednim podrozdziale, zrozumienie, kto szuka informacji o tym, co promujesz, jest sprawą krytyczną, która wymaga przebadania wszystkich aspektów Twojej oferty. Będziesz musiał ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.