Waga pomiaru wyników w procesie optymalizacji wyszukiwania

Choć określanie wymogów i dokonywanie pomiarów postępów w celu zdawania raportów jest ważne, równie istotną kwestią jest możliwość określenia skuteczności swoich wysiłków, tak by w razie konieczności być w stanie dokonać niezbędnych poprawek. Jak przekonasz się podczas lektury dalszej części tego rozdziału, istnieje wiele narzędzi, które wspomogą Cię w Twoich działaniach.

Na samym początku projektu optymalizacyjnego mądrze jest ustanowić podstawowe punkty źródeł danych dla witryny. Najważniejszymi z nich są:

  • Określanie ilości naturalnego ruchu sieciowego pochodzącego z konkretnych wyszukiwarek i słów kluczowych.

  • Określanie linii bazowej głównych słów kluczowych, które kierują ruch z danej ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.