Uzależnienie stopnia konwersji i ROI od SEO

We wcześniej części tego rozdziału stwierdziliśmy, że ważne jest, aby powiązać swoją kampanię optymalizacyjną z korzyściami, jakie ona przyniesie firmie. Kluczem do tego jest dokonywanie pomiarów konwersji, które zachodzą w wyniku zdobytego w procesie optymalizacji ruchu sieciowego. Oto najczęstsze typy konwersji:

Sprzedaż, dochód ze sprzedaży

To właśnie te dwa czynniki są najczęściej kojarzone z konwersją. Sprzedaż i dochód ze sprzedaży (tzw. marża) potraktowane jako konwersje są łatwe do śledzenia, pod warunkiem że nie sprzedajesz wielu różnych produktów po różnych cenach i w różnych ilościach. W przeciwnym wypadku proces wymaga zaangażowania.

Jeżeli Twoja witryna funkcjonuje w oparciu o reklamy, spróbuj ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.