Diagnostyka i wskaźniki powodzenia konkurencji

Do tej pory w tym rozdziale skupialiśmy się na podstawach — określaniu stopnia powodzenia Twojej kampanii SEO na podstawie pieniężnych zysków. Jak odnotowaliśmy na samym początku, zysk powinien stanowić priorytet dla Twoich działań. W tym podrozdziale przyjrzymy się bliżej parametrom, które pozwolą zdiagnozować konkretne problemy natury optymalizacyjnej. Przykładem takiego problemu jest stwierdzenie, że część Twojej witryny nie jest indeksowana. Innym zastosowaniem tych parametrów jest porównanie stopnia wzrostu ruchu sieciowego z wynikami Twoich konkurentów (to pozwoli Ci określić, czy obrane przez Ciebie cele są realne).

Wyszukiwarki internetowe i parametry porównawcze

Wiele narzędzi pozwala użytkownikom ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.