Wzrastająca rola wyszukiwania lokalnego, wyszukiwania za pośrednictwem urządzeń mobilnych i rozpoznawania głosu

Nowe formy wyszukiwania specjalistycznego zyskują na znaczeniu. Obszary, które zyskały szczególną uwagę wyszukiwarek, to wyszukiwanie lokalne i wyszukiwanie za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dodatkowo wszystkie wyszukiwarki aktywnie inwestują w rozpoznawanie głosu.

Wyszukiwanie lokalne

Wyszukiwanie lokalne było ważną częścią działalności biznesowej jeszcze przed nadejściem ery Internetu, kiedy to głównym medium wyszukiwania były żółte strony książek telefonicznych. Gdy tylko sieć zyskała wpływ na nasze życie, żółte strony zaczęły przenosić się do sieci. Te rodzaje lokalnych witryn i wyszukiwarek wyewoluowały w sposób, który pozwolił ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.