DODATEK B

Widoki oparte na klasach Django

Ten dodatek stanowi uzupełnienie dla rozdziału 12., w którym zaimplementowaliśmy formularze Django przeznaczone do weryfikacji oraz przeprowadziliśmy refaktoryzację widoków. Na końcu wspomnianego rozdziału nasze widoki nadal używały funkcji.

Nowością w świecie Django są jednak widoki oparte na klasach. W tym dodatku przeprowadzimy refaktoryzację aplikacji, aby móc użyć widoków opartych na klasach zamiast funkcji widoków. Precyzując: użyjemy ogólnych widoków opartych na klasach.

Ogólne widoki oparte na klasach

Istnieje pewna różnica między widokami opartymi na klasach i ogólnymi widokami opartymi na klasach. Te pierwsze to po prostu jeszcze inny sposób zdefiniowania funkcji widoku. W tego rodzaju definiowaniu ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.