ROZDZIAŁ 1.

Konfiguracja Django za pomocą testu funkcjonalnego

Programowanie sterowane testami nie jest czymś, co przychodzi naturalnie. To rodzaj dyscypliny, jak sztuki walki. Podobnie jak w filmie kung-fu będziesz potrzebował wymagającego mistrza, który zmusi Cię do zachowania dyscypliny. W naszym przypadku to będzie Testing Goat.

Słuchaj Testing Goat! Nie rób nic, dopóki nie przygotujesz testu

Wspomniany Testing Goat1 to nieoficjalna maskotka technik TDD w społeczności Pythona i prawdopodobnie ma różne znaczenie dla poszczególnych osób. Dla mnie Testing Goat to głos wewnątrz, który trzyma mnie w pionie i nakazuje pozostać na „właściwej ścieżce testowania”. Przypomina małe aniołki lub demony, które w kreskówkach pojawiają się na barkach bohaterów, ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.