ROZDZIAŁ 3.

Testowanie prostej strony głównej za pomocą testów jednostkowych

Na końcu poprzedniego rozdziału przygotowaliśmy test funkcjonalny, którego wykonanie kończy się niepowodzeniem. Celem testu jest sprawdzenie, czy strona główna zawiera w tytule słowo Listy. Najwyższy czas rozpocząć prace nad właściwą aplikacją.

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.