ROZDZIAŁ 7.

Upiększanie — jak przetestować układ i style?

Zaczynamy zastanawiać się nad wydaniem pierwszej wersji budowanej witryny internetowej, ale jesteśmy nieco zakłopotani jej brzydkim wyglądem na obecnym etapie. W tym rozdziale omówimy temat stosowania podstawowych stylów oraz integracji z frameworkiem HTML/CSS o nazwie Bootstrap. Dowiesz się, jak wygląda obsługa plików statycznych w Django oraz co trzeba zrobić, aby je przetestować.

Jaką funkcjonalność należy testować w przypadku układu i stylów?

Na obecnym etapie nasza witryna niewątpliwie istnieje, ale pozostaje nieatrakcyjna (patrz rysunek 7.1).

image

Rysunek 7.1. Strona główna omawianej witryny ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.