ROZDZIAŁ 17.

Konfiguracja testu, rejestracja i debugowanie po stronie serwera

Mamy już funkcjonujący system uwierzytelniania i chcemy go wykorzystać do identyfikacji użytkowników, aby każdy z nich mógł wyświetlać utworzone przez siebie listy rzeczy do zrobienia.

Konieczne jest opracowanie testów funkcjonalnych potwierdzających zalogowanie użytkownika. Zamiast definiować przejście testu przez wszystkie elementy okna dialogowego Persona (co może być niezwykle czasochłonne), decydujemy się na pominięcie tej części.

W tym momencie na myśl powinna przyjść separacja zadań. Testy funkcjonalne nie są jak testy jednostkowe, czyli najczęściej nie wymagają użycia pojedynczej asercji. Jednak pod względem koncepcyjnym powinny być przeznaczone do testowania ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.