Rozdział 6. Testowanie wizualne

Wizualna jakość wzmacnia wartość marki!

Jakość wizualna aplikacji kształtuje pierwsze wrażenia klienta. Kiedy wygląd aplikacji przyciąga uwagę, użytkownicy są skłonni do jej dalszego odkrywania. Wyobraź sobie, że klient musi dokonać płatności online, a przycisk Continue (Kontynuuj) wygląda tak, jak na rysunku 6.1. Czy uważasz, że odważy się go kliknąć? Bardzo w to wątpię. Osobiście, aby wykonać zadanie, zamiast ryzykować utratą pieniędzy, wybrałabym stronę internetową konkurenta!

Rysunek 6.1. Przykładowy wygląd interfejsu użytkownika płatności z przyciętym tekstem przycisku

W czasach, kiedy firmy wydają ogromne ...

Get Testowanie full stack now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.