O'Reilly logo

The Art of War by Sun Tzu, Ralph Sawyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Notes to the Translation
Abbreviations and basic texts
SS ASAmano Shizuo, Sonshi, Goshi (Meiji Shoin, Tokyo, 1972).
SS MMMurayama Makoto, Sonshi, Goshi 3rd. ed., (Tokuma Shoten, Tokyo, 1986).
SS AYAasno Yuichi, Sonshi (Kodansha, Tokyo, 1986).
SS HTHosokawa Toshikazu, Sonshi, Goshi (Gakken kenkyūsha, Tokyo, 1982).
SS NTNakatani Takao, Sonshi (Kyoikusha, Tokyo 1987).
SS TYTadokoro Yoshiyuki, Sonshi (Meitoku shuppansha, Tokyo, 1970).
ST CCCYWei Ju-lin, Sun-tzu chin-chu chin-i (Shang-wu yin-shu-kuan, Taipei, 1972).
ST SCCSun-tzu shih-chia-chu (Shih-chieh shu-chü, Taipei, 1984).
ST WCHCSun-tzu in Ch’ung-k’an Wu-ching hui-chieh (Chung-chou ku-chi ch’u-pan-she, Cheng-chou, 1989).
STPF CSWu Ju-sung, Sun-tzu ping-fa ch’ien-shuo (Chieh-fang-chün ch’u-pan-she, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required