Rozdział 17. Treści statyczne

Treści statyczne dotyczą zasobów aplikacji, które nie zmieniają się w zależności od żądań. Należą do nich zwykle następujące elementy:

Pliki multimedialne

Pliki graficzne, wideo i audio. Oczywiście można generować pliki graficzne w locie (to samo dotyczy wideo i audio, chociaż rzadziej korzysta się z tej możliwości), jednak większość plików multimedialnych można zaliczyć do zasobów statycznych.

HTML

Jeśli aplikacja WWW wykorzystuje widoki do dynamicznego renderowania kodu HTML, trudno zakwalifikować tego typu treści do statycznych zasobów HTML (chociaż ze względów wydajnościowych można dynamicznie wygenerować kod HTML, zapisać go w pamięci podręcznej i zwracać jako zasób statyczny). Aplikacje SPA, jak mogłeś się ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.