Rozdział 16. Audio i wideo

W początkach istnienia internetu witryny WWW były prawie tak barwne jak formularz urzędu podatkowego. Można było zobaczyć strony WWW wypełnione asortymentem w postaci zwykłego tekstu, łączy i kolejnej porcji tekstu. Z czasem technologia WWW dojrzała i strony internetowe zaczęły się zmieniać, gdy projektanci postanowili pobawić się kolorami, obrazkami i prostymi klipartami. Jednak gdy podekscytowanie minęło, przyszła pora na nową sztuczkę, czyli multimedia.

Multimedia to chwytliwy termin stosowany dla różnego typu technologii i plików, które mają diametralnie odmienne wymagania związane z komputerem i projektantom witryn WWW stawiają różne wyzwania. Mianem multimediów określa się wszystko, począwszy od irytującej ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.