Rozdział 3. Deep learning od podstaw

Możliwe, że o tym nie wiesz, ale masz już wszystkie matematyczne i konceptualne podstawy, aby poznać odpowiedź na postawione na początku książki najważniejsze pytania o modele z dziedziny deep learning. Wiesz już, jak działają sieci neuronowe (znasz obliczenia związane z mnożeniem macierzy, wartość straty i pochodne cząstkowe względem wartości straty) i dlaczego używane obliczenia są poprawne (dzięki regule łańcuchowej z analizy matematycznej). Dowiedziałeś się tego, budując sieci neuronowe z użyciem podstawowych zasad. Sieci reprezentowane były jako seria elementów w postaci pojedynczych funkcji matematycznych. W tym rozdziale nauczysz się reprezentować te elementy w formie abstrakcyjnych klas Pythona. Dalej ...

Get Uczenie głębokie od zera now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.