Rozdział 7. PyTorch

W rozdziałach 5. i 6. poznałeś działanie konwolucyjnych i rekurencyjnych sieci neuronowych, implementując je od podstaw. Jednak choć zrozumienie ich działania jest niezbędne, sama ta wiedza nie pozwoli wykorzystać sieci do rozwiązania rzeczywistych problemów. Takie problemy wymagają zaimplementowania sieci w formie wysoce wydajnej biblioteki. Budowaniu wysoce wydajnych bibliotek do tworzenia sieci neuronowych można poświęcić całą książkę, która byłaby znacznie odmienna (lub po prostu znacznie dłuższa) od tej i przeznaczona dla zupełnie innego grona odbiorców. Zamiast tego ostatni rozdział poświęcam wprowadzeniu do biblioteki PyTorch. Jest to zyskująca popularność platforma do tworzenia sieci neuronowych oparta na automatycznym ...

Get Uczenie głębokie od zera now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.