O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Klasyfikacja — odsiewanie spamu

To czy nie to? Klasyfikacja binarna

Pod sam koniec Rozdział 2. udało się zaprezentować krótki przykład klasyfikacji — na podstawie danych o wzroście i wadze odgadywaliśmy, czy dana osoba jest mężczyzną, czy kobietą. Byliśmy w stanie wyrysować na przykładowym wykresie linię predykcji. Po jednej stronie tej linii predykcja mówiła, że mamy do czynienia z mężczyznami, po drugiej stronie — z kobietami. Wtedy nazwaliśmy tę linię hiperpłaszczyzną separacji albo hiperpłaszczyzną rozdzielającą, ale od tego momentu będziemy stosować pojęcie „granicy decyzyjnej”, ponieważ będziemy pracować z danymi, których nie da się poprawnie zaklasyfikować na podstawie pojedynczych linii prostych.

Wytwarzanie uniwersalnych narzędzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required