Rozdział 4. Układanie rankingu — priorytetowa skrzynka pocztowa

Jak uporządkować, nie znając kryterium?

W Rozdział 3. omawialiśmy koncepcję klasyfikacji binarnej, to znaczy przyporządkowywania elementów do jednej z dwóch klas (typów). W wielu przypadkach takie binarne rozróżnienie jest wystarczające. Ale co, jeśli elementy danej klasy nie są równoważne i chcemy je uporządkować względem siebie już w obrębie klasy? Albo inaczej, co zrobić, jeśli chcemy zaznaczyć, że dana wiadomość e-mail jest najbardziej „spamowata”, inna prawie tak samo niechciana, a jeszcze inna prawie treściwa? Załóżmy, że chcemy nie tylko filtrować spam z odbieranej poczty, ale też w jakiś sposób wynosić „ważniejsze” wiadomości na szczyt. W uczeniu maszynowym jest to problem ...

Get Uczenie maszynowe dla programistów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.