O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Układanie rankingu — priorytetowa skrzynka pocztowa

Jak uporządkować, nie znając kryterium?

W Rozdział 3. omawialiśmy koncepcję klasyfikacji binarnej, to znaczy przyporządkowywania elementów do jednej z dwóch klas (typów). W wielu przypadkach takie binarne rozróżnienie jest wystarczające. Ale co, jeśli elementy danej klasy nie są równoważne i chcemy je uporządkować względem siebie już w obrębie klasy? Albo inaczej, co zrobić, jeśli chcemy zaznaczyć, że dana wiadomość e-mail jest najbardziej „spamowata”, inna prawie tak samo niechciana, a jeszcze inna prawie treściwa? Załóżmy, że chcemy nie tylko filtrować spam z odbieranej poczty, ale też w jakiś sposób wynosić „ważniejsze” wiadomości na szczyt. W uczeniu maszynowym jest to problem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required