Rozdział 15. Algorytm k najbliższych sąsiadów

15.0. Wprowadzenie

Klasyfikator k najbliższych sąsiadów (ang. k-nearest neighbors, KNN) to jeden z najprostszych i jednocześnie najpowszechniej używanych klasyfikatorów w nadzorowanym uczeniu maszynowym. KNN jest często określany mianem klasyfikatora leniwego (ang. lazy learner) — pod względem technicznym nie trenuje bowiem modelu do generowania prognoz. Zamiast tego prognozuje, że obserwacja jest klasą, do której zalicza się największa liczba k najbliższych obserwacji. Na przykład jeśli obserwacja nieznanej klasy znajduje się wśród obserwacji klasy 1, wówczas zostanie sklasyfikowana również jako należąca do klasy 1. W rozdziale przedstawię oferowane przez bibliotekę scikit-learn sposoby tworzenia ...

Get Uczenie maszynowe w Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.